Zelf op zoek naar financiering?
  

Logo

Wat is de aard van de activiteiten van de onderneming? Nationale Notaris Academy B.V. is een dochteronderneming van Nationale Notaris Holding B.V. De onderneming is opgericht om personeel op te leiden ten behoeve van de aangesloten notarissen en het backoffice van Nationale Notaris Holding B.V. Hiermee wil men in spelen op het groeiend tekort aan deskundig personeel. Nationale Notaris is een initiatief dat is opgezet vanuit de visie dat samenwerking de kostenstructuur van de lokale notaris verlaagt. Het notariaat is een eeuwenoud ambt. De notaris is een persoon die bevoegd is authentieke akten op te maken in de gevallen dat de wet aan de notaris de bevoegdheid toekent of een partij dit van de notaris verlangt. Naast het leveren van akten waarborgt de notaris ook de levering en betaling. Hiertoe heeft een kantoor een derden- of kwaliteitsrekening. Notarissen staan onder tuchtrechtelijk toezicht van de Kamer voor het Notariaat en onder financieel toezicht van het Bureau Financieel Toezicht (BFT). De notaris is een ambtenaar, maar ook een ondernemer die zijn eigen bedrijf op een verantwoorde wijze moet exploiteren. In het verleden werkte de notaris volgens vastgestelde tarieven. Sinds 1999 zijn de tarieven vrij gegeven. Hierdoor is ondernemerschap voor de notaris veel belangrijker geworden. Veel notarissen zijn de rol van ondernemer niet gewend en worstelen hiermee; de bankencrisis leverde binnen het notariaat dan ook veel problemen op. Nationale Notaris biedt de aangesloten lokale notarissen de mogelijkheid zich te focussen op de klanten en het juridische werk. Door de verwerking van akten centraal te laten plaats vinden in een goed en efficiënt georganiseerde onderneming, worden de kosten per akte veel flexibeler en minder afhankelijk van de lokale bezettingsgraad. De notaris kan zijn personeelsbestand inkrimpen en zich vestigen op een kleinere locatie. Veel Nationale Notarissen bevinden zich in een winkelgebied in de loop van de mensen. De aangesloten notaris verplicht zich om elementen van de huisstijl van Nationale Notaris te implementeren in zijn kantoor. De lokale notaris ontvangt van Nationale Notaris opdrachten die in het backoffice worden voorbereid. Voor deze voorbereidende werkzaamheden en de marketingactiviteiten betaalt het notariskantoor een bedrag per akte. Door een sterk beeldmerk, een doelmatige bedrijfskundige opzet en een hoge kwaliteitsstandaard is Nationale Notaris een aantrekkelijke partij voor grotere marktpartijen zoals banken, hypotheekverstrekkers en verzekeraars. Deze zorgen voor de benodigde toestroom van opdrachten voor de lokale aangesloten notaris. Waar wordt de financiering voor aangewend? Door sterke groei van de activiteiten is er behoefte aan deskundig personeel. Door het wegvallen van landelijke opleidingen als gevolg van de crisis, kan hierin niet voldoende worden voorzien. Daarom heeft Nationale Notaris Holding het plan opgevat om een eigen Nationale Notaris Academy op te richten. Dit zal een volle dochter worden van Nationale Notaris Holding B.V. De financiering is nodig voor: Aanloopkosten Nationale Notaris Academy € 180.000,- Financieringskosten € 6.000,- € 186.000,- af: Eigen middelen € 61.000,- Gevraagd € 125.000,- Wat is uw ervaring in deze branche? De bestuurder van Nationale Notaris Holding is ook bestuurder van de Academy. Hij heeft een achtergrond als directeur van ABN Amro. Eén van de aandeelhouders van het bedrijf is een beëdigd notaris. De bij Nationale Notaris aangesloten notarissen staan onder toezicht van het bureau Financieel Toezicht (BFT) en de Kamers voor het Notariaat. Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? Door de sterk aangetrokken woningmarkt stijgt het aantal transacties sterk. Maar de wereld ziet er wel anders uit door internet en het steeds digitaler verlopen van de dienstverlening, óók bij de koop en financiering van een huis. Nationale Notaris Holding B.V. is voorloper en initiator op dit terrein. Hierdoor profiteren zij volop van de huidige trend en nemen zij steeds meer voorsprong. Nationale Notaris heeft 51 aangesloten kantoren. De gemiddelde maandomzet omzet per aangesloten kantoor is stijgend. Ook de initiële toestroom stijgt door sterke stijging van de marktomvang momenteel en doordat steeds meer grote marktpartijen het voordeel ervaren van de werkwijze van de Nationale Notarissen. De EBITDA van Nationale Notaris t/m juni 2016 bedraagt volgens het halfjaarverslag, opgesteld door administratiekantoor TvdW uit Waalwijk, ruim € 90.000,- inclusief de aanloopkosten voor Nationale Notaris Academy B.V. Voor geheel 2016 is een omzet begroot van € 1,8 miljoen en een EBITDA van ca. € 217.000,-. Voor 2017 begroot Nationale Notaris een omzet van € 2,1 miljoen omdat dan alle aangesloten partners optimaal klanten doorverwijzen en bijdragen aan de omzet. Doel van Nationale Notaris Academy is om jonge HBO studenten met een juridische opleiding een traineeship aan te bieden van 2 jaar, te weten: Half jaar basisopleiding door middel van 3 blokken van praktijkgericht onderwijs gevolgd door 3 blokken stage afgesloten met certificaat; Succesvol afgesloten opleiding leidt tot een baangarantie voor onbepaalde tijd, met vervolgens een vervolgopleiding in het tweede jaar. Na twee jaar moet er sprake zijn van een registergoed behandelaar die qua kennis het niveau heeft van een klerk. De opzet is dat de trainee gedurende zijn traineeship, behoudens zijn opleidingsuren, een normaal productiviteitsniveau heeft. Wat is de globale organisatorische structuur van de onderneming? Nationale Notaris Holding B.V. kent 5 aandeelhouders. Drs. Peter van de Vossenberg is initiator samen met dr. Albert van Wijk. Dr. Albert van Wijk is commissaris en via zijn holding aandeelhouder. Drs. Peter van de Vossenberg is bestuurder. Nationale Notaris Academy B.V. is een besloten vennootschap die als volle dochter onderdeel uit maakt van de holding. Aandeelhouders van de Nationale Notaris Holding B.V.: Messis Sequitur B.V. 70% Aedfix Holding B.V. 15% Langverswegen B.V. 5% Adviesbureau Veldhuijzen van Zanten B.V. 5% FK Management Consultancy B.V. 5% Messis Sequitur B.V. is de belangrijkste aandeelhouder. Peter van de Vossenberg is ook bestuurder van Messis Sequitur. De bestuurder verzorgt de managementtaken en de externe contacten met landelijke opdrachtgevers. De projectleiders verzorgen de dagelijkse operaties, promotie en administratie. Nationale Notaris Academy zal zich vestigen in Utrecht. Maar daar waar er voldoende aanbod is zullen nieuwe traineegroepjes zich vestigen in kantoren van aangesloten Nationale Notarissen. De Academy zal worden geleid door een studiecoördinator/opleider die zich hiermee uiteindelijk fulltime bezig houdt. Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? Nationale Notaris Holding B.V. heeft vanaf de start een stormachtige groei doorgemaakt. Na het aanloopjaar 2012 werden van 2013 de volgende omzetten behaald: 2013 € 141.000,- 2014 € 723.000,- 2015 € 1.235.000,- 2016 t/m oktober € 1.480.000,- 2016 (prognose) € 1.880.000,- 2017 (prognose) € 2.100.000,- De cijfers t/m oktober 2016 zijn opgesteld door administratiekantoor TvdW uit Waalwijk. De prognoses zijn opgesteld door Claassen, Moolenbeek & Partners met input van de heer Van de Vossenberg. Nationale Notaris Academy zal het eerste jaar geen omzet draaien omdat het accent dan nog ligt op het opleiden. Pas als de 1e groep als trainee aan de slag gaat, komen er geleidelijk aan opbrengsten. Het tweede jaar moet het break-even point worden gepasseerd. Belangrijkst knelpunt in de markt is het vinden van gekwalificeerd personeel. Hiervoor is de Nationale Notaris Academy de oplossing. Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? In 2015 is een eerste campagne gevoerd en dat is goed bevallen. Deze manier van financieren sluit aan bij de wijze waarop Nationale Notaris Holding zijn aangesloten kantoren en de uiteindelijke finale afnemer bedient. Nationale Notaris Holding vindt dat de afnemers op deze wijze een dubbel profijt kunnen hebben van het bedrijf. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? Nationale Notaris Holding B.V. heeft een balanswaarde, zoals hieronder weergegeven: 31 december 2015 31 oktober 2016 Eigen vermogen € - 96.000,- € 24.000,- Balanstotaal € 210.000,- € 293.000,- Nationale Notaris Holding B.V. is in 2015 gewaardeerd door een register valuator van Claassen,Moolenbeek & Partners. Toen was de waarde circa € 1,2 miljoen. De financiële positie van het bedrijf is goed. De quick ratio bedroeg 13,5 per ultimo 2015. Dit duidt erop dat er meer dan voldoende liquiditeit is. Is er voldoende cash flow om aan de verplichtingen te voldoen? De vrije liquiditeitsontwikkeling in 2016 bedraagt € 66.000,-. In 2017 bedraagt deze volgens prognose € 288.000,-. De cashflow is ruim voldoende om te voorzien in de aflossing van de verstrekte financieringen. Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen? Als zekerheid voor deze lening worden de boekvorderingen op de debiteuren verpand. Deze zijn eveneens verpand als zekerheid voor de reeds lopende lening (nummer 11257). Zijn er naast deze lening externe partijen die participeren in het verkrijgen van de benodigde middelen? Nee. Noot van Geldvoorelkaar.nl: Het in de aanhef vermelde G-PD% en Creditsafe score zijn van geldnemer Nationale Notaris Holding B.V. Medegeldnemer is Nationale Notaris Academy B.V. (G-PD% 0,20% en Creditsafe score 24). Er is bij deze lening geen sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Zoals in de pitch is opgenomen is er sprake van pandrecht op de boekvorderingen op debiteuren. Deze zekerheid wordt vastgelegd in een pandakte met als pandhouder namens de investeerders de recent opgerichte Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl. Uitboeking van de lening zal pas geschieden als de genoemde zekerheden ten behoeve van de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl zijn gevestigd. Aanvrager heeft reeds een lening lopen onder 11257. De verplichtingen uit hoofde van deze lening worden correct nagekomen.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam Nationale Notaris Academy
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 03-01-2017
Type financiering Lening
Streefbedrag € 125.000
Rente 7,00%
Looptijd (in maanden) 36 maanden
Branche Dienstverlening
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Werkkapitaal

Wat is de aard van de activiteiten van de onderneming? Nationale Notaris Academy B.V. is een dochteronderneming van Nationale Notaris Holding B.V. De onderneming is opgericht om personeel op te leiden ten behoeve van de aangesloten notarissen en het backoffice van Nationale Notaris Holding B.V. Hiermee wil men in spelen op het groeiend tekort aan deskundig personeel. Nationale Notaris is een initiatief dat is opgezet vanuit de visie dat samenwerking de kostenstructuur van de lokale notaris verlaagt. Het notariaat is een eeuwenoud ambt. De notaris is een persoon die bevoegd is authentieke akten op te maken in de gevallen dat de wet aan de notaris de bevoegdheid toekent of een partij dit van de notaris verlangt. Naast het leveren van akten waarborgt de notaris ook de levering en betaling. Hiertoe heeft een kantoor een derden- of kwaliteitsrekening. Notarissen staan onder tuchtrechtelijk toezicht van de Kamer voor het Notariaat en onder financieel toezicht van het Bureau Financieel Toezicht (BFT). De notaris is een ambtenaar, maar ook een ondernemer die zijn eigen bedrijf op een verantwoorde wijze moet exploiteren. In het verleden werkte de notaris volgens vastgestelde tarieven. Sinds 1999 zijn de tarieven vrij gegeven. Hierdoor is ondernemerschap voor de notaris veel belangrijker geworden. Veel notarissen zijn de rol van ondernemer niet gewend en worstelen hiermee; de bankencrisis leverde binnen het notariaat dan ook veel problemen op. Nationale Notaris biedt de aangesloten lokale notarissen de mogelijkheid zich te focussen op de klanten en het juridische werk. Door de verwerking van akten centraal te laten plaats vinden in een goed en efficiënt georganiseerde onderneming, worden de kosten per akte veel flexibeler en minder afhankelijk van de lokale bezettingsgraad. De notaris kan zijn personeelsbestand inkrimpen en zich vestigen op een kleinere locatie. Veel Nationale Notarissen bevinden zich in een winkelgebied in de loop van de mensen. De aangesloten notaris verplicht zich om elementen van de huisstijl van Nationale Notaris te implementeren in zijn kantoor. De lokale notaris ontvangt van Nationale Notaris opdrachten die in het backoffice worden voorbereid. Voor deze voorbereidende werkzaamheden en de marketingactiviteiten betaalt het notariskantoor een bedrag per akte. Door een sterk beeldmerk, een doelmatige bedrijfskundige opzet en een hoge kwaliteitsstandaard is Nationale Notaris een aantrekkelijke partij voor grotere marktpartijen zoals banken, hypotheekverstrekkers en verzekeraars. Deze zorgen voor de benodigde toestroom van opdrachten voor de lokale aangesloten notaris. Waar wordt de financiering voor aangewend? Door sterke groei van de activiteiten is er behoefte aan deskundig personeel. Door het wegvallen van landelijke opleidingen als gevolg van de crisis, kan hierin niet voldoende worden voorzien. Daarom heeft Nationale Notaris Holding het plan opgevat om een eigen Nationale Notaris Academy op te richten. Dit zal een volle dochter worden van Nationale Notaris Holding B.V. De financiering is nodig voor: Aanloopkosten Nationale Notaris Academy € 180.000,- Financieringskosten € 6.000,- € 186.000,- af: Eigen middelen € 61.000,- Gevraagd € 125.000,- Wat is uw ervaring in deze branche? De bestuurder van Nationale Notaris Holding is ook bestuurder van de Academy. Hij heeft een achtergrond als directeur van ABN Amro. Eén van de aandeelhouders van het bedrijf is een beëdigd notaris. De bij Nationale Notaris aangesloten notarissen staan onder toezicht van het bureau Financieel Toezicht (BFT) en de Kamers voor het Notariaat. Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? Door de sterk aangetrokken woningmarkt stijgt het aantal transacties sterk. Maar de wereld ziet er wel anders uit door internet en het steeds digitaler verlopen van de dienstverlening, óók bij de koop en financiering van een huis. Nationale Notaris Holding B.V. is voorloper en initiator op dit terrein. Hierdoor profiteren zij volop van de huidige trend en nemen zij steeds meer voorsprong. Nationale Notaris heeft 51 aangesloten kantoren. De gemiddelde maandomzet omzet per aangesloten kantoor is stijgend. Ook de initiële toestroom stijgt door sterke stijging van de marktomvang momenteel en doordat steeds meer grote marktpartijen het voordeel ervaren van de werkwijze van de Nationale Notarissen. De EBITDA van Nationale Notaris t/m juni 2016 bedraagt volgens het halfjaarverslag, opgesteld door administratiekantoor TvdW uit Waalwijk, ruim € 90.000,- inclusief de aanloopkosten voor Nationale Notaris Academy B.V. Voor geheel 2016 is een omzet begroot van € 1,8 miljoen en een EBITDA van ca. € 217.000,-. Voor 2017 begroot Nationale Notaris een omzet van € 2,1 miljoen omdat dan alle aangesloten partners optimaal klanten doorverwijzen en bijdragen aan de omzet. Doel van Nationale Notaris Academy is om jonge HBO studenten met een juridische opleiding een traineeship aan te bieden van 2 jaar, te weten: Half jaar basisopleiding door middel van 3 blokken van praktijkgericht onderwijs gevolgd door 3 blokken stage afgesloten met certificaat; Succesvol afgesloten opleiding leidt tot een baangarantie voor onbepaalde tijd, met vervolgens een vervolgopleiding in het tweede jaar. Na twee jaar moet er sprake zijn van een registergoed behandelaar die qua kennis het niveau heeft van een klerk. De opzet is dat de trainee gedurende zijn traineeship, behoudens zijn opleidingsuren, een normaal productiviteitsniveau heeft. Wat is de globale organisatorische structuur van de onderneming? Nationale Notaris Holding B.V. kent 5 aandeelhouders. Drs. Peter van de Vossenberg is initiator samen met dr. Albert van Wijk. Dr. Albert van Wijk is commissaris en via zijn holding aandeelhouder. Drs. Peter van de Vossenberg is bestuurder. Nationale Notaris Academy B.V. is een besloten vennootschap die als volle dochter onderdeel uit maakt van de holding. Aandeelhouders van de Nationale Notaris Holding B.V.: Messis Sequitur B.V. 70% Aedfix Holding B.V. 15% Langverswegen B.V. 5% Adviesbureau Veldhuijzen van Zanten B.V. 5% FK Management Consultancy B.V. 5% Messis Sequitur B.V. is de belangrijkste aandeelhouder. Peter van de Vossenberg is ook bestuurder van Messis Sequitur. De bestuurder verzorgt de managementtaken en de externe contacten met landelijke opdrachtgevers. De projectleiders verzorgen de dagelijkse operaties, promotie en administratie. Nationale Notaris Academy zal zich vestigen in Utrecht. Maar daar waar er voldoende aanbod is zullen nieuwe traineegroepjes zich vestigen in kantoren van aangesloten Nationale Notarissen. De Academy zal worden geleid door een studiecoördinator/opleider die zich hiermee uiteindelijk fulltime bezig houdt. Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? Nationale Notaris Holding B.V. heeft vanaf de start een stormachtige groei doorgemaakt. Na het aanloopjaar 2012 werden van 2013 de volgende omzetten behaald: 2013 € 141.000,- 2014 € 723.000,- 2015 € 1.235.000,- 2016 t/m oktober € 1.480.000,- 2016 (prognose) € 1.880.000,- 2017 (prognose) € 2.100.000,- De cijfers t/m oktober 2016 zijn opgesteld door administratiekantoor TvdW uit Waalwijk. De prognoses zijn opgesteld door Claassen, Moolenbeek & Partners met input van de heer Van de Vossenberg. Nationale Notaris Academy zal het eerste jaar geen omzet draaien omdat het accent dan nog ligt op het opleiden. Pas als de 1e groep als trainee aan de slag gaat, komen er geleidelijk aan opbrengsten. Het tweede jaar moet het break-even point worden gepasseerd. Belangrijkst knelpunt in de markt is het vinden van gekwalificeerd personeel. Hiervoor is de Nationale Notaris Academy de oplossing. Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? In 2015 is een eerste campagne gevoerd en dat is goed bevallen. Deze manier van financieren sluit aan bij de wijze waarop Nationale Notaris Holding zijn aangesloten kantoren en de uiteindelijke finale afnemer bedient. Nationale Notaris Holding vindt dat de afnemers op deze wijze een dubbel profijt kunnen hebben van het bedrijf. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? Nationale Notaris Holding B.V. heeft een balanswaarde, zoals hieronder weergegeven: 31 december 2015 31 oktober 2016 Eigen vermogen € - 96.000,- € 24.000,- Balanstotaal € 210.000,- € 293.000,- Nationale Notaris Holding B.V. is in 2015 gewaardeerd door een register valuator van Claassen,Moolenbeek & Partners. Toen was de waarde circa € 1,2 miljoen. De financiële positie van het bedrijf is goed. De quick ratio bedroeg 13,5 per ultimo 2015. Dit duidt erop dat er meer dan voldoende liquiditeit is. Is er voldoende cash flow om aan de verplichtingen te voldoen? De vrije liquiditeitsontwikkeling in 2016 bedraagt € 66.000,-. In 2017 bedraagt deze volgens prognose € 288.000,-. De cashflow is ruim voldoende om te voorzien in de aflossing van de verstrekte financieringen. Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen? Als zekerheid voor deze lening worden de boekvorderingen op de debiteuren verpand. Deze zijn eveneens verpand als zekerheid voor de reeds lopende lening (nummer 11257). Zijn er naast deze lening externe partijen die participeren in het verkrijgen van de benodigde middelen? Nee. Noot van Geldvoorelkaar.nl: Het in de aanhef vermelde G-PD% en Creditsafe score zijn van geldnemer Nationale Notaris Holding B.V. Medegeldnemer is Nationale Notaris Academy B.V. (G-PD% 0,20% en Creditsafe score 24). Er is bij deze lening geen sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Zoals in de pitch is opgenomen is er sprake van pandrecht op de boekvorderingen op debiteuren. Deze zekerheid wordt vastgelegd in een pandakte met als pandhouder namens de investeerders de recent opgerichte Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl. Uitboeking van de lening zal pas geschieden als de genoemde zekerheden ten behoeve van de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl zijn gevestigd. Aanvrager heeft reeds een lening lopen onder 11257. De verplichtingen uit hoofde van deze lening worden correct nagekomen.

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 03-01-2017 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 5,10%

€7.000 / €35.000

Lenderspender

Lening - 6,50%

€139.500 / €450.000

Kapitaalopmaat

Lening - 6,00%

€0 / €110.000

Kapitaalopmaat

Lening - 6,00%

€0 / €60.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,00%

€76.467 / €246.667

Kapitaalopmaat

Lening - 8,00%

€32.864 / €298.764

Kapitaalopmaat

Lening - 5,00%

€92.641 / €298.841

Kapitaalopmaat