Zelf op zoek naar financiering?
  

Logo

Pizza Hut Almereinvesteer


Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief activiteiten en rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn? PH Express Holding B.V. is door de ervaren ondernemers Soeniel en Rakesh Sewnarian opgericht om de fastfood-keten Pizza Hut terug te laten keren naar Nederland. In een eerdere crowdfundingcampagne via Geldvoorelkaar.nl is de lancering van de Nederlandse Pizza Hut formule gefinancierd en de opstart van de eerste vestiging op Utrecht Centraal Station. De ondernemers hebben (samen met franchise-organisatie Yum! Brands) de ambitie om binnen een termijn van 3 jaar door te groeien naar minimaal 15 Express-vestigingen. In deze vestigingen worden ‘take-away’ pizza-slices en aanverwante foodproducten verkocht, die bestemd zijn voor consumptie ‘ on the go’. Omdat er een sterk groeiende trend is in ‘ on the go-consumptie’ en in Nederland geen andere take-away pizza aanbieders actief zijn (andere ketens focussen zich volledig op ‘delivery’), is er binnen de markt voldoende ruimte voor nieuwe Pizza Hut-vestigingen. De opening van de eerste vestiging op Utrecht CS was oorspronkelijk voorzien voor eind februari 2017, maar heeft als gevolg van scherpe onderhandelingen en lange levertijden op 12 april jongstleden plaatsgevonden. Ondanks de vertraging is er sprake van een succesvolle start: De terugkeer van Pizza Hut heeft (massale) media-aandacht gerealiseerd en de opkomst bij de (pré-) openingen van vestiging Utrecht CS op 10, 11 en 12 april j.l.jl. was uitstekend! De investering heeft binnen budget kunnen plaatsvinden. Ondernemers hebben op het stationsplein in Almere een geschikte locatie gevonden om de tweede vestiging op te starten. Gezien de positieve ervaringen met de vorige crowdfundingcampagne, bieden de ondernemers de crowd de mogelijkheid om opnieuw mee te investeren in de opstart van deze tweede vestiging. Ondernemers zijn de neven Soeniel (41) en Rakesh (42) Sewnarain, de initiatiefnemers achter en aandeelhouders van PH Express Holding. Beiden hebben ruime ondernemerservaring in de (financiële) adviesbranche, de IT alsmede de leisure- en horeca-branche. De brede ervaring die ze hiermee hebben opgebouwd, komt nu uitstekend van pas bij de opstart van hun nieuwe organisatie. Tevens hebben ondernemers diverse maatschappelijke activiteiten vervuld, zoals jurylid van de Rotterdamse Ondernemersprijs Ketelbinkie, bestuurslid MKB Rotterdam en voorzitter Platform Rotterdamse Ondernemers in de Multiculturele Samenleving (PROMiSe). De aansturing van de Nederlandse bedrijfsvoering zal door Soeniel en Rakesh plaatsvinden, waarbij ze ondersteund worden door zowel franchisegever Pizza Hut Europa en de voormalig COO McDonalds (Paul van Wageningen). De interne taakverdeling is als volgt: Soeniel is eindverantwoordelijk voor PR en marketing, alsmede de operationele aansturing van de verschillende vestigingen. Rakesh is eindverantwoordelijk voor ICT, HR, Legal en Finance. Paul van Wageningen ondersteunt Soeniel en Rakesh op zowel strategisch als operationeel gebied. Pizza Hut Europa ondersteunt de directie met diverse operationele zaken. Hierbij moet worden gedacht aan inrichting van PR en Marketing, operationele performance, innovatie en benchmarking, inrichting Units, kassasystemen en digitale displays. Managementteam Naarmate de omvang van de organisatie gaat toenemen, zal een 2e managementlaag worden ingericht om een verantwoorde span of control te behouden. Iedere Pizza Hut vestiging wordt op operationeel gebied aangestuurd door een Restaurant-manager. Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? Met een kleine, maar verantwoorde vertraging is de eerste vestiging inmiddels opgestart op Utrecht CS. De belangstelling bij de (pré-opening) was hoog en de eerste reacties zijn positief, zowel op het gebied van kwaliteit en smaak van pizza’s, alsmede de service en snelheid van uitlevering. Deze vestiging is gelegen aan de Stationspassage, een toplocatie aan een druk bezochte looproute (40.000 passanten per dag) buiten de toegangspoortjes van het station. Deze uitstekende locatie biedt een goede basis voor verdere groei naar meerdere vestigingen. De prognoses, die getoetst zijn aan de exploitatie van een Express-unit in Londen (aan een minder goede locatie) voorzien in een uitstekende financiële performance. Voor de opstart van de tweede vestiging hebben de ondernemers een gunstige locatie op het Stationsplein in Almere geselecteerd: Almere heeft inmiddels meer dan 200.000 inwoners en is gegroeid naar de 8e stad van Nederland. De verwachting en doelstelling is dat de groei de komende jaren doorzet tot een aantal van 300.000 – 350.000 inwoners. De locatie is gelegen in het hart van Almere, hetgeen één van de grootste winkelcentra van Nederland is. Aantal passanten is hoog; enerzijds als gevolg van de ligging aan het station (35.000 reizigers per dag), anderzijds vanwege winkelend publiek (9 mln bezoekers per jaar). Huurprijs is relatief laag met € 32.000,- in het eerste jaar (< 6% van de geprognotiseerde omzet), waardoor exploitatie zelfs bij lage transactie-aantallen al rendabel is. Zowel initiatiefnemers, adviseur Paul van Wageningen als Yum! hebben de locatie bezocht en unaniem goedgekeurd voor opstart van de 2e vestiging in Nederland. De behoudend opgestelde managementprognose voorziet in een solide financiële performance welke een goede basis vormt om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Waarom vraagt u een lening aan via Geldvoorelkaar.nl? De dienstverlening van Pizza Hut richt zich op de consumentenmarkt. Het betrekken van de Crowd bij de financiering van de opstart is voor ons de beste manier om consumenten enthousiast te maken en binding te krijgen met (de herintroductie in Nederland van) Pizza Hut. Tevens kunnen we onze toekomstige klanten een mooi rendement van 8,5% in het vooruitzicht stellen. Tenslotte nodigen we alle investeerders uit om onze dienstverlening te verbeteren door ze, via de aangeboden incentive, bij de pre-opening (het zogenaamde ‘testdraaien’) ons van kritische feedback te voorzien. Daarmee is het voor zowel ons als de Crowd een win-winsituatie! Waar wordt de financiering voor aangewend? De financiering wordt gevraagd voor de opstart van de vestiging in Almere. De investeringsbegroting is getoetst aan de eerder begrote en gerealiseerde verbouwing van de vestiging op Utrecht CS: Utrecht Utrecht Almere Begroot Werkelijk Begroot Franchise fee € 66.000,- € 66.000,- € 0,- Bouw unit € 100.000,- € 137.500,- € 110.000,- Apparatuur & interieur € 100.000,- € 112.500,- € 95.000,- Huurgaranties € 15.000,- € 16.600,- € 10.000,- Onvoorzien € 59.000,- € 7.400,- € 35.000,- Aanloopkosten € 0.- € 0,- € 25.000,- Totaal € 340.000,- € 340.000,- € 275.000,- Reeds gefinancierd via Geldvoorelkaar.nl € 340.000,- € 340.000,- Af: Eigen inbreng __________ __________ € 25.000,- Benodigd via Geldvoorelkaar.nl € 0,- € 0,- € 250.000,- Voor de eerste drie vestigingen in Nederland is de franchisefee reeds voldaan (en gefund bij het project voor Utrecht CS). De bouw- en inrichtingskosten Almere zullen lager zijn dan op Utrecht CS. De reden hiervoor is dat de vestiging in Almere een kleiner vloeroppervlakte heeft en hier minder capaciteit nodig is vanwege de lager geprognotiseerde transactie-aantallen. Tevens kunnen de kosten, door de ervaringen bij de vestiging op Utrecht CS, beter worden gecalculeerd. Verder is de bankgarantie lager dan bij Utrecht CS vanwege de lagere huur. De aanloopkosten betreffen geschatte rente- en aflossingen, die verschuldigd zijn in de verbouwingsperiode (wanneer er nog geen inkomsten gegenereerd worden).Ondernemers financieren de aanloopkosten voor deze 2e Pizza Hut vestiging in Almere uit eigen middelen waardoor er geen aflossingsvrije termijn nodig is. De overige eigen middelen zijn benodigd voor het voldoen van de voorbereidings- en opstartkosten van de Pizza Hut Nederland-organisatie. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal? Voor de incidentele voorbereidings- en opstartkosten van de Pizza Hut Nederland-organisatie brachten de ondernemers rondom de 1e vestiging van Pizza Hut Utrecht CS totaal ca. € 200.000,- eigen vermogen in. Hiermee werden de kosten gedekt voor de uitrol van Pizza Hut in Nederland. Hierbij moet worden gedacht aan kosten voor zaken als locatiekeuze en country mapping, reis- en salariskosten MT-leden, vertalen en ontwikkelen van handleidingen op gebied van ‘operations en HR’, training en opleiding medewerkers, branding, architect kosten, consultancykosten, etc. Voor de 2e vestiging van Pizza Hut in Almere zijn de aanloopkosten begroot op € 25.000,- en deze worden ingebracht uit eigen middelen. De totaal ingebrachte eigen middelen voor beide vestigingen in Utrecht en Almere bedragen ca. € 225.000,- hetgeen daarmee ca. 27% bedraagt van de totale investeringen van totaal € 815.000,-. Omdat de opstartkosten direct ten laste van het resultaat worden geboekt, wordt er (fiscaal) dus nog geen vermogen gevormd. Hoe kunt u voldoen aan uw betaalverplichting? De terugbetaling van de financiering zal uit de geprognotiseerde kasstroom van Almere plaatsvinden. In het management-scenario wordt een jaarlijkse omzet van circa € 600.000,- voorzien met een EBITDA van circa € 80.000,-. Deze EBITDA is ruim toereikend om de benodigde financieringslasten ad € 62.000,- te voldoen; er is sprake van een geprognotiseerd overschot van ruim 20%. Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? Voor het bepalen van de omzet- en rentabiliteitsperspectieven heeft Yum! op basis van ervaringscijfers 3 verschillende modellen opgesteld: High Revenu Model; uitgangspunt is 510 transacties per dag; Medium Revenu Model; uitgangspunt is 340 transacties per dag; Low Revenu Model; uitgangspunt is 212 transacties per dag. Het Low Revenu Model is een ondergrens voor het opstarten van nieuwe vestigingen. Indien het daarbij behorende aantal transacties niet kan worden gerealiseerd, adviseert Yum! negatief voor de opening van een nieuwe vestiging. Voor de vestiging in Almere hebben alle betrokken partijen positief geadviseerd en is dus de verwachting dat het Low Revenu Model minimaal kan worden gerealiseerd. Voor de prognoses van Almere zijn drie scenario’s doorgerekend, uitgaande van een verschillend aantal transacties per dag: Base Break-even Management Aantal transacties per dag 212 223 250 Omzet € 503.000,- € 529.000,- € 593.000,- Ebitda € 54.000,- € 62.000,- € 82.000,- Overschot kasstroom € - 6.000,- € 0.- € 16.000,- Het base-scenario is op basis van de locatie Almere gebaseerd op het zogenaamde Low-Revenu-model van Yum! Het break-even scenario geeft aan hoeveel transacties per dag er gedaan moeten worden om precies aan de gestelde verplichtingen te kunnen voldoen. Het management-scenario is gebaseerd op een behoudende inschatting van het management. Op basis van markt- en omgevingskenmerken zou een hogere realisatie haalbaar moeten zijn. Voor de (eerder gefunde) vestiging op Utrecht CS werden ook drie scenario’s opgesteld die qua aantal transacties per dag hoger liggen dan Almere gezien de hogere bezoekersaantallen op de locatie Utrecht CS: Base Break-even Management Aantal transacties per dag 340 344 400 Omzet € 807.000,- € 816.000,- € 949.000,- Ebitda € 88.000,- € 90.000,- € 119.000,- Overschot kasstroom € 5.000,- € 6.000.- € 30.000,- Het base-scenario van de locatie Utrecht is opgesteld op basis van het zogenaamde Medium-Revenu-model van Yum! Dit model geeft de verwachte performance weer van vestigingen die liggen op locaties die door Yum als gemiddeld worden geacht. Het break-even scenario geeft aan hoeveel transacties per dag er gedaan moeten worden om precies aan de gestelde verplichtingen voor zowel Utrecht als Almere te kunnen voldoen. Utrecht CS genereert dan een overschot in haar kasstroom van € 6.000,- waarmee een base case tekort in Almere kan worden opgevangen. Het management-scenario is gebaseerd op een behoudende inschatting van het management. Toetsing aan cijfers van een (minder goed gesitueerde) vestiging in Londen toont aan dat dit scenario realistisch is voor Utrecht CS. Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? De uitrol van Pizza Hut in Nederland wordt uitgevoerd vanuit de entiteit PH Express Holding B.V., waar ondernemers via hun persoonlijke holding ieder 50% aandeelhouder van zijn. De Express Units worden aparte dochterondernemingen van PH Express Holding B.V., zie onderstaand organogram: Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen? Wij bieden de volgende zekerheden om de financieringsaanvraag te ondersteunen: (Mede)geldnemers d.w.z. hoofdelijke aansprakelijkheid door: o PH Express Almere BV (wordt opgericht voor verstrekking financiering) o PH Express Holding BV o PH Express Utrecht CS BV o Ajay Holding B.V. o Etnolife Holding BV In de beide personal holdings zijn onze zakelijke eigen vermogens ter grootte van circa € 350.000,- ondergebracht. Pandrecht op de Bankrekening(en), Overige Rechten, Bedrijfsinventaris en Voorraad van PH Express Almere BV. Tweede pandrecht op de Bankrekening(en), Overige Rechten, Bedrijfsinventaris en Voorraad van PH Express Utrecht CS BV. Het eerste pandrecht is reeds vergeven aan de crowd die de opstart van Utrecht heeft gefinancierd. Tweede pandrecht op de Debiteuren, Bankrekening(en), Overige Rechten, Bedrijfsinventaris en Voorraad van PH Express Holding BV. Het eerste pandrecht is reeds vergeven aan de crowd die de opstart van Utrecht heeft gefinancierd. Een non-onttrekkingsverklaring door PH Express Holding, waarin we verklaren dat er geen onttrekkingen aan het eigen vermogen zullen plaatsvinden indien de solvabiliteit < 30% is. Persoonlijke borgstellingen van € 35.000,- per persoon, die een materiële waarde vertegenwoordigen. Verklaringen dat de gevraagde financiering uitsluitend wordt gebruikt voor oprichting en exploitatie van vestiging Almere. Incentive Bij een investering van € 100,- en meer een uitnodiging om als eerste onze producten te proeven tijdens onze pre-opening van Pizza Hut Almere. Bij een investering van € 500,- en meer ontvangt u een voucher van € 25,- ter besteding bij Pizza Hut en een uitnodiging voor 2 personen om als eerste onze producten te proeven tijdens onze pre-opening van Pizza Hut Almere. Bij een investering van € 1.000,- en meer ontvangt u een voucher van € 50,- ter besteding bij Pizza Hut en een uitnodiging voor 2 personen om als eerste onze producten te proeven tijdens onze pre-opening. Noot van Geldvoorelkaar.nl: De in de aanhef weergegeven G-PD% en Creditsafe score zijn van geldnemer PH Express Holding B.V. Medegeldnemers zijn: PH Express Almere B.V. (i.o.) – deze vennootschap dient nog definitief te worden opgericht PH Express Utrecht CS B.V. (G-PD% 2,52% % en Creditsafe score 23) en Medegeldnemers zijn tevens de 2 aandeelhouders (elk voor 50%) van PH Express Holding B.V.: • Ajay Holding B.V. (G-PD% 0,17% en Creditsafe 37). De aandelen van deze vennootschap zijn 100% eigendom van de heer R.K. Sewnarain. • Etnolife Holding B.V. (G-PD% 0,82% en Creditsafe 45). De aandelen va deze vennootschap zijn 100% eigendom van de heer S. Sewnarain. Er is bij deze lening geen sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid in privé doch de heren R.K. Sewnarain en S. Sewnarain ondertekenen ieder afzonderlijk een borgstelling van € 35.000,-. Deze borgstellingen zijn op dit moment van materiële waarde. Zoals in de pitch is opgenomen, is er sprake van pandrecht op Bankrekening(en), Overige Rechten, Bedrijfsinventaris en Voorraad van de op te richten vennootschap PH Express Almere BV (1e pandrecht) en van PH Express Utrecht CS BV (2e pandrecht). Tevens is er sprake van pandrecht op Debiteuren, Bankrekening(en), Overige Rechten, Bedrijfsinventaris en Voorraad van PH Express Holding BV (2e pandrecht). Verder is overeengekomen dat vermogensonttrekkingen op het niveau van PH Express Holding BV niet zijn toegestaan zolang het zichtbare Eigen Vermogen lager is dan 30%. Hiertoe zal een Addendum Non-onttrekkingsverklaring worden getekend. Het Eigen Vermogen dient te blijken uit een door accountant opgestelde en goedgekeurde jaarrekening. De zekerheden worden vastgelegd in een pandakte met als pandhouder namens de investeerders de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl. Uitboeking van de lening zal pas geschieden als de genoemde zekerheden ten behoeve van de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl zijn gevestigd. Ondernemers verklaren schriftelijk dat de gevraagde financiering uitsluitend zal worden aangewend voor de oprichting en exploitatie van PH Almere BV. Bij deze lening is een advies- en begeleidingspakket (Goud) afgesloten. Ondernemers hebben voor de vestiging van Pizza Hut op Utrecht CS een eerste project gefund. Deze is bij ons bekend onder projectnummer 015686.

Haal het maximale rendement uit uw crowdfundingportefeuille met Crowdfundpanel.
Projectnaam Pizza Hut Almere
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 19-04-2017
Type financiering Lening
Streefbedrag € 250.000
Rente 8,50%
Looptijd (in maanden) 60 maanden
Branche Horeca
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Start-up
Doel van investering Objectfinanciering

Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief activiteiten en rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn? PH Express Holding B.V. is door de ervaren ondernemers Soeniel en Rakesh Sewnarian opgericht om de fastfood-keten Pizza Hut terug te laten keren naar Nederland. In een eerdere crowdfundingcampagne via Geldvoorelkaar.nl is de lancering van de Nederlandse Pizza Hut formule gefinancierd en de opstart van de eerste vestiging op Utrecht Centraal Station. De ondernemers hebben (samen met franchise-organisatie Yum! Brands) de ambitie om binnen een termijn van 3 jaar door te groeien naar minimaal 15 Express-vestigingen. In deze vestigingen worden ‘take-away’ pizza-slices en aanverwante foodproducten verkocht, die bestemd zijn voor consumptie ‘ on the go’. Omdat er een sterk groeiende trend is in ‘ on the go-consumptie’ en in Nederland geen andere take-away pizza aanbieders actief zijn (andere ketens focussen zich volledig op ‘delivery’), is er binnen de markt voldoende ruimte voor nieuwe Pizza Hut-vestigingen. De opening van de eerste vestiging op Utrecht CS was oorspronkelijk voorzien voor eind februari 2017, maar heeft als gevolg van scherpe onderhandelingen en lange levertijden op 12 april jongstleden plaatsgevonden. Ondanks de vertraging is er sprake van een succesvolle start: De terugkeer van Pizza Hut heeft (massale) media-aandacht gerealiseerd en de opkomst bij de (pré-) openingen van vestiging Utrecht CS op 10, 11 en 12 april j.l.jl. was uitstekend! De investering heeft binnen budget kunnen plaatsvinden. Ondernemers hebben op het stationsplein in Almere een geschikte locatie gevonden om de tweede vestiging op te starten. Gezien de positieve ervaringen met de vorige crowdfundingcampagne, bieden de ondernemers de crowd de mogelijkheid om opnieuw mee te investeren in de opstart van deze tweede vestiging. Ondernemers zijn de neven Soeniel (41) en Rakesh (42) Sewnarain, de initiatiefnemers achter en aandeelhouders van PH Express Holding. Beiden hebben ruime ondernemerservaring in de (financiële) adviesbranche, de IT alsmede de leisure- en horeca-branche. De brede ervaring die ze hiermee hebben opgebouwd, komt nu uitstekend van pas bij de opstart van hun nieuwe organisatie. Tevens hebben ondernemers diverse maatschappelijke activiteiten vervuld, zoals jurylid van de Rotterdamse Ondernemersprijs Ketelbinkie, bestuurslid MKB Rotterdam en voorzitter Platform Rotterdamse Ondernemers in de Multiculturele Samenleving (PROMiSe). De aansturing van de Nederlandse bedrijfsvoering zal door Soeniel en Rakesh plaatsvinden, waarbij ze ondersteund worden door zowel franchisegever Pizza Hut Europa en de voormalig COO McDonalds (Paul van Wageningen). De interne taakverdeling is als volgt: Soeniel is eindverantwoordelijk voor PR en marketing, alsmede de operationele aansturing van de verschillende vestigingen. Rakesh is eindverantwoordelijk voor ICT, HR, Legal en Finance. Paul van Wageningen ondersteunt Soeniel en Rakesh op zowel strategisch als operationeel gebied. Pizza Hut Europa ondersteunt de directie met diverse operationele zaken. Hierbij moet worden gedacht aan inrichting van PR en Marketing, operationele performance, innovatie en benchmarking, inrichting Units, kassasystemen en digitale displays. Managementteam Naarmate de omvang van de organisatie gaat toenemen, zal een 2e managementlaag worden ingericht om een verantwoorde span of control te behouden. Iedere Pizza Hut vestiging wordt op operationeel gebied aangestuurd door een Restaurant-manager. Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? Met een kleine, maar verantwoorde vertraging is de eerste vestiging inmiddels opgestart op Utrecht CS. De belangstelling bij de (pré-opening) was hoog en de eerste reacties zijn positief, zowel op het gebied van kwaliteit en smaak van pizza’s, alsmede de service en snelheid van uitlevering. Deze vestiging is gelegen aan de Stationspassage, een toplocatie aan een druk bezochte looproute (40.000 passanten per dag) buiten de toegangspoortjes van het station. Deze uitstekende locatie biedt een goede basis voor verdere groei naar meerdere vestigingen. De prognoses, die getoetst zijn aan de exploitatie van een Express-unit in Londen (aan een minder goede locatie) voorzien in een uitstekende financiële performance. Voor de opstart van de tweede vestiging hebben de ondernemers een gunstige locatie op het Stationsplein in Almere geselecteerd: Almere heeft inmiddels meer dan 200.000 inwoners en is gegroeid naar de 8e stad van Nederland. De verwachting en doelstelling is dat de groei de komende jaren doorzet tot een aantal van 300.000 – 350.000 inwoners. De locatie is gelegen in het hart van Almere, hetgeen één van de grootste winkelcentra van Nederland is. Aantal passanten is hoog; enerzijds als gevolg van de ligging aan het station (35.000 reizigers per dag), anderzijds vanwege winkelend publiek (9 mln bezoekers per jaar). Huurprijs is relatief laag met € 32.000,- in het eerste jaar (< 6% van de geprognotiseerde omzet), waardoor exploitatie zelfs bij lage transactie-aantallen al rendabel is. Zowel initiatiefnemers, adviseur Paul van Wageningen als Yum! hebben de locatie bezocht en unaniem goedgekeurd voor opstart van de 2e vestiging in Nederland. De behoudend opgestelde managementprognose voorziet in een solide financiële performance welke een goede basis vormt om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Waarom vraagt u een lening aan via Geldvoorelkaar.nl? De dienstverlening van Pizza Hut richt zich op de consumentenmarkt. Het betrekken van de Crowd bij de financiering van de opstart is voor ons de beste manier om consumenten enthousiast te maken en binding te krijgen met (de herintroductie in Nederland van) Pizza Hut. Tevens kunnen we onze toekomstige klanten een mooi rendement van 8,5% in het vooruitzicht stellen. Tenslotte nodigen we alle investeerders uit om onze dienstverlening te verbeteren door ze, via de aangeboden incentive, bij de pre-opening (het zogenaamde ‘testdraaien’) ons van kritische feedback te voorzien. Daarmee is het voor zowel ons als de Crowd een win-winsituatie! Waar wordt de financiering voor aangewend? De financiering wordt gevraagd voor de opstart van de vestiging in Almere. De investeringsbegroting is getoetst aan de eerder begrote en gerealiseerde verbouwing van de vestiging op Utrecht CS: Utrecht Utrecht Almere Begroot Werkelijk Begroot Franchise fee € 66.000,- € 66.000,- € 0,- Bouw unit € 100.000,- € 137.500,- € 110.000,- Apparatuur & interieur € 100.000,- € 112.500,- € 95.000,- Huurgaranties € 15.000,- € 16.600,- € 10.000,- Onvoorzien € 59.000,- € 7.400,- € 35.000,- Aanloopkosten € 0.- € 0,- € 25.000,- Totaal € 340.000,- € 340.000,- € 275.000,- Reeds gefinancierd via Geldvoorelkaar.nl € 340.000,- € 340.000,- Af: Eigen inbreng __________ __________ € 25.000,- Benodigd via Geldvoorelkaar.nl € 0,- € 0,- € 250.000,- Voor de eerste drie vestigingen in Nederland is de franchisefee reeds voldaan (en gefund bij het project voor Utrecht CS). De bouw- en inrichtingskosten Almere zullen lager zijn dan op Utrecht CS. De reden hiervoor is dat de vestiging in Almere een kleiner vloeroppervlakte heeft en hier minder capaciteit nodig is vanwege de lager geprognotiseerde transactie-aantallen. Tevens kunnen de kosten, door de ervaringen bij de vestiging op Utrecht CS, beter worden gecalculeerd. Verder is de bankgarantie lager dan bij Utrecht CS vanwege de lagere huur. De aanloopkosten betreffen geschatte rente- en aflossingen, die verschuldigd zijn in de verbouwingsperiode (wanneer er nog geen inkomsten gegenereerd worden).Ondernemers financieren de aanloopkosten voor deze 2e Pizza Hut vestiging in Almere uit eigen middelen waardoor er geen aflossingsvrije termijn nodig is. De overige eigen middelen zijn benodigd voor het voldoen van de voorbereidings- en opstartkosten van de Pizza Hut Nederland-organisatie. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal? Voor de incidentele voorbereidings- en opstartkosten van de Pizza Hut Nederland-organisatie brachten de ondernemers rondom de 1e vestiging van Pizza Hut Utrecht CS totaal ca. € 200.000,- eigen vermogen in. Hiermee werden de kosten gedekt voor de uitrol van Pizza Hut in Nederland. Hierbij moet worden gedacht aan kosten voor zaken als locatiekeuze en country mapping, reis- en salariskosten MT-leden, vertalen en ontwikkelen van handleidingen op gebied van ‘operations en HR’, training en opleiding medewerkers, branding, architect kosten, consultancykosten, etc. Voor de 2e vestiging van Pizza Hut in Almere zijn de aanloopkosten begroot op € 25.000,- en deze worden ingebracht uit eigen middelen. De totaal ingebrachte eigen middelen voor beide vestigingen in Utrecht en Almere bedragen ca. € 225.000,- hetgeen daarmee ca. 27% bedraagt van de totale investeringen van totaal € 815.000,-. Omdat de opstartkosten direct ten laste van het resultaat worden geboekt, wordt er (fiscaal) dus nog geen vermogen gevormd. Hoe kunt u voldoen aan uw betaalverplichting? De terugbetaling van de financiering zal uit de geprognotiseerde kasstroom van Almere plaatsvinden. In het management-scenario wordt een jaarlijkse omzet van circa € 600.000,- voorzien met een EBITDA van circa € 80.000,-. Deze EBITDA is ruim toereikend om de benodigde financieringslasten ad € 62.000,- te voldoen; er is sprake van een geprognotiseerd overschot van ruim 20%. Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? Voor het bepalen van de omzet- en rentabiliteitsperspectieven heeft Yum! op basis van ervaringscijfers 3 verschillende modellen opgesteld: High Revenu Model; uitgangspunt is 510 transacties per dag; Medium Revenu Model; uitgangspunt is 340 transacties per dag; Low Revenu Model; uitgangspunt is 212 transacties per dag. Het Low Revenu Model is een ondergrens voor het opstarten van nieuwe vestigingen. Indien het daarbij behorende aantal transacties niet kan worden gerealiseerd, adviseert Yum! negatief voor de opening van een nieuwe vestiging. Voor de vestiging in Almere hebben alle betrokken partijen positief geadviseerd en is dus de verwachting dat het Low Revenu Model minimaal kan worden gerealiseerd. Voor de prognoses van Almere zijn drie scenario’s doorgerekend, uitgaande van een verschillend aantal transacties per dag: Base Break-even Management Aantal transacties per dag 212 223 250 Omzet € 503.000,- € 529.000,- € 593.000,- Ebitda € 54.000,- € 62.000,- € 82.000,- Overschot kasstroom € - 6.000,- € 0.- € 16.000,- Het base-scenario is op basis van de locatie Almere gebaseerd op het zogenaamde Low-Revenu-model van Yum! Het break-even scenario geeft aan hoeveel transacties per dag er gedaan moeten worden om precies aan de gestelde verplichtingen te kunnen voldoen. Het management-scenario is gebaseerd op een behoudende inschatting van het management. Op basis van markt- en omgevingskenmerken zou een hogere realisatie haalbaar moeten zijn. Voor de (eerder gefunde) vestiging op Utrecht CS werden ook drie scenario’s opgesteld die qua aantal transacties per dag hoger liggen dan Almere gezien de hogere bezoekersaantallen op de locatie Utrecht CS: Base Break-even Management Aantal transacties per dag 340 344 400 Omzet € 807.000,- € 816.000,- € 949.000,- Ebitda € 88.000,- € 90.000,- € 119.000,- Overschot kasstroom € 5.000,- € 6.000.- € 30.000,- Het base-scenario van de locatie Utrecht is opgesteld op basis van het zogenaamde Medium-Revenu-model van Yum! Dit model geeft de verwachte performance weer van vestigingen die liggen op locaties die door Yum als gemiddeld worden geacht. Het break-even scenario geeft aan hoeveel transacties per dag er gedaan moeten worden om precies aan de gestelde verplichtingen voor zowel Utrecht als Almere te kunnen voldoen. Utrecht CS genereert dan een overschot in haar kasstroom van € 6.000,- waarmee een base case tekort in Almere kan worden opgevangen. Het management-scenario is gebaseerd op een behoudende inschatting van het management. Toetsing aan cijfers van een (minder goed gesitueerde) vestiging in Londen toont aan dat dit scenario realistisch is voor Utrecht CS. Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? De uitrol van Pizza Hut in Nederland wordt uitgevoerd vanuit de entiteit PH Express Holding B.V., waar ondernemers via hun persoonlijke holding ieder 50% aandeelhouder van zijn. De Express Units worden aparte dochterondernemingen van PH Express Holding B.V., zie onderstaand organogram: Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen? Wij bieden de volgende zekerheden om de financieringsaanvraag te ondersteunen: (Mede)geldnemers d.w.z. hoofdelijke aansprakelijkheid door: o PH Express Almere BV (wordt opgericht voor verstrekking financiering) o PH Express Holding BV o PH Express Utrecht CS BV o Ajay Holding B.V. o Etnolife Holding BV In de beide personal holdings zijn onze zakelijke eigen vermogens ter grootte van circa € 350.000,- ondergebracht. Pandrecht op de Bankrekening(en), Overige Rechten, Bedrijfsinventaris en Voorraad van PH Express Almere BV. Tweede pandrecht op de Bankrekening(en), Overige Rechten, Bedrijfsinventaris en Voorraad van PH Express Utrecht CS BV. Het eerste pandrecht is reeds vergeven aan de crowd die de opstart van Utrecht heeft gefinancierd. Tweede pandrecht op de Debiteuren, Bankrekening(en), Overige Rechten, Bedrijfsinventaris en Voorraad van PH Express Holding BV. Het eerste pandrecht is reeds vergeven aan de crowd die de opstart van Utrecht heeft gefinancierd. Een non-onttrekkingsverklaring door PH Express Holding, waarin we verklaren dat er geen onttrekkingen aan het eigen vermogen zullen plaatsvinden indien de solvabiliteit < 30% is. Persoonlijke borgstellingen van € 35.000,- per persoon, die een materiële waarde vertegenwoordigen. Verklaringen dat de gevraagde financiering uitsluitend wordt gebruikt voor oprichting en exploitatie van vestiging Almere. Incentive Bij een investering van € 100,- en meer een uitnodiging om als eerste onze producten te proeven tijdens onze pre-opening van Pizza Hut Almere. Bij een investering van € 500,- en meer ontvangt u een voucher van € 25,- ter besteding bij Pizza Hut en een uitnodiging voor 2 personen om als eerste onze producten te proeven tijdens onze pre-opening van Pizza Hut Almere. Bij een investering van € 1.000,- en meer ontvangt u een voucher van € 50,- ter besteding bij Pizza Hut en een uitnodiging voor 2 personen om als eerste onze producten te proeven tijdens onze pre-opening. Noot van Geldvoorelkaar.nl: De in de aanhef weergegeven G-PD% en Creditsafe score zijn van geldnemer PH Express Holding B.V. Medegeldnemers zijn: PH Express Almere B.V. (i.o.) – deze vennootschap dient nog definitief te worden opgericht PH Express Utrecht CS B.V. (G-PD% 2,52% % en Creditsafe score 23) en Medegeldnemers zijn tevens de 2 aandeelhouders (elk voor 50%) van PH Express Holding B.V.: • Ajay Holding B.V. (G-PD% 0,17% en Creditsafe 37). De aandelen van deze vennootschap zijn 100% eigendom van de heer R.K. Sewnarain. • Etnolife Holding B.V. (G-PD% 0,82% en Creditsafe 45). De aandelen va deze vennootschap zijn 100% eigendom van de heer S. Sewnarain. Er is bij deze lening geen sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid in privé doch de heren R.K. Sewnarain en S. Sewnarain ondertekenen ieder afzonderlijk een borgstelling van € 35.000,-. Deze borgstellingen zijn op dit moment van materiële waarde. Zoals in de pitch is opgenomen, is er sprake van pandrecht op Bankrekening(en), Overige Rechten, Bedrijfsinventaris en Voorraad van de op te richten vennootschap PH Express Almere BV (1e pandrecht) en van PH Express Utrecht CS BV (2e pandrecht). Tevens is er sprake van pandrecht op Debiteuren, Bankrekening(en), Overige Rechten, Bedrijfsinventaris en Voorraad van PH Express Holding BV (2e pandrecht). Verder is overeengekomen dat vermogensonttrekkingen op het niveau van PH Express Holding BV niet zijn toegestaan zolang het zichtbare Eigen Vermogen lager is dan 30%. Hiertoe zal een Addendum Non-onttrekkingsverklaring worden getekend. Het Eigen Vermogen dient te blijken uit een door accountant opgestelde en goedgekeurde jaarrekening. De zekerheden worden vastgelegd in een pandakte met als pandhouder namens de investeerders de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl. Uitboeking van de lening zal pas geschieden als de genoemde zekerheden ten behoeve van de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl zijn gevestigd. Ondernemers verklaren schriftelijk dat de gevraagde financiering uitsluitend zal worden aangewend voor de oprichting en exploitatie van PH Almere BV. Bij deze lening is een advies- en begeleidingspakket (Goud) afgesloten. Ondernemers hebben voor de vestiging van Pizza Hut op Utrecht CS een eerste project gefund. Deze is bij ons bekend onder projectnummer 015686.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,3% van uw investering