Zelf op zoek naar financiering?
  

Logo

Steen voor Iedereen Vruchtenbuurtinvesteer


Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief activiteiten en rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn? Steen voor Iedereen (SVI) stelt zich tot doel iedereen toegang te geven tot een belegging in één welbepaald vastgoedobject. SVI gaat op zoek naar - bij voorkeur reeds verhuurde - woningen met een goede ligging en een goede verhouding tussen huur- en koopprijs en koopt deze aan via een B.V. De volledige financiering van de aankoop gebeurt via Geldvoorelkaar.nl, in de vorm van een aflossingsvrije lening met een looptijd van 5 jaar. SVI heeft een woning aangekocht in de Vruchtenbuurt te Den Haag, die nu ter financiering wordt aangeboden (zie verder). SVI hanteert een strikt aankoopbeleid op basis van harde criteria, zoals: •de verhouding tussen de aankoopprijs en de huuropbrengst •de puntentelling i.v.m. gereglementeerde of vrije huursector •de verhuurbaarheid van de woning •de ligging van de woning •de aanwezigheid en goede werking van een VVE (dit met het oog op groot onderhoud) •de verkoopbaarheid binnen 5 jaar De investeerder kan intekenen op deze lening en ontvangt daarvoor een rente. Deze wordt betaald uit de netto huuropbrengsten van de woning. Daarnaast wordt de marktwaarde van de woning gemonitord met het oog op de verkoop van de woning na pakweg 4 jaar. Indien - en enkel en alleen ingeval - een bepaalde meerwaarde gerealiseerd kan worden, wordt de woning verkocht en wordt de lening terugbetaald. Op dat moment ontvangt de investeerder een extra bonusrente van 4% van de hoofdsom, die wordt betaald uit de meerwaarde. Indien de huur wordt opgezegd door de huurder, vindt er direct een check plaats op de mogelijkheid om meerwaarde te realiseren. Indien de gewenste meerwaarde niet wordt gerealiseerd binnen de gestelde aflossingsvrije termijn van deze lening, zullen investeerders afgelost worden op einddatum door middel van een herfinanciering. Waar wordt de financiering voor aangewend? De financiering wordt aangewend voor de aankoop van een bovenwoning gelegen te Den Haag in de Vruchtenbuurt. Om reden van vertrouwelijkheid wordt het exacte adres niet vermeld, maar is het wel bekend bij Geldvoorelkaar.nl. Het appartement ligt aan de Torbeckelaan in de Vruchtenbuurt, Den Haag. Het is recent volledig gerenoveerd en het is zeer courant voor zowel de koop als de huurmarkt. De geldnemer is SVI Vruchtenbuurt B.V., 100% dochtermaatschappij van Steen voor Iedereen B.V., die eigenaar wordt van de woning. Het gevraagde leningbedrag is: € 210.000,- De rentevergoeding bedraagt 4% per jaar. De rentevergoeding wordt vermeerderd met een eenmalige extra bonusrente ad 4% die wordt uitgekeerd na verkoop van de woning. Het is aannemelijk dat de waarde van de woning jaarlijks met tenmiste 2,5% per jaar zal stijgen. De waardestijging maakt het aannmelijk dat de woning binnen 5 jaar met een dusdanige meerwaarde verkocht kan worden dat de bonusrente van 4% uitbetaald kan worden.Het is de geldnemer te allen tijde toegestaan de lening boetevrij vervroegd af te lossen bij verkoop van de woning. De woning zal worden verhuurd voor € 1.100,- per maand. Er is inmiddels een huurder gecontracteerd die per 1 januari aanstaande zal gaan huren. Hiermee zijn de huurinkomsten zekergesteld en kan aan de renteverplichting aangande deze financiering voldaan worden. Conform de puntentelling bevindt deze woning zich in de vrije sector. De ligging van deze woning is uitstekend, er zijn internationale bedrijven en organisaties in de buurt, er is de Amerikaanse school vlakbij, de buurt is rustig en voorzien van veel groen. De woning is in uitstekende staat en per direct beschikbaar voor bewoning. Tot slot, het aanbod van huurwoningen in deze buurt is beperkt, dit betekent dat de kans op leegstand van meer dan twee maanden minimaal is. Tabel Investeringsbegroting Het leningbedrag is samengesteld uit volgende componenten: Aankoop woning € 190.000,- Overdrachtsbelasting € 3.800,- Transactiekosten (incl Makelaar) € 6.023,- Kosten lening € 5.220,- Algemene reserve € 1.081,- Liquiditeitsreserve (2%) € 3.876,- + Totaal € 210.000,- Zoals men kan zien wordt een algemene en liquiditeitsreserve aangelegd met het oog op het opvangen van kleine onderhoudskosten en/of eventuele leegstand. Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Steen voor Iedereen B.V. is een samenwerking aangegaan met Geldvoorelkaar.nl om deze propositie exclusief via Geldvoorelkaar.nl aan te bieden. Geldvoorelkaar.nl beschikt over een AFM vergunning en heeft de aflossingsvrije lening standaard in haar aanbod. Hoe is de organisatorische en fiscaal/juridische structuur van de onderneming ingericht? Voeg een organigram toe. Steen voor Iedereen is opgericht door 4 partijen die hun sporen verdiend hebben in de financiële en vastgoedwereld. Belangrijk is dat er per aangekochte woning een aparte B.V. wordt opgericht, in dit geval SVI Vruchtenbuurt B.V. Dit betekent dat de investeerder exact weet over welke woning het gaat, wie de eigenaar van de woning is, en ook weet dat deze eigenaar geen andere taak heeft dan deze ene woning aan te kopen, te beheren en opnieuw te verkopen wanneer dat opportuun is. Er kan dus geen vermenging plaatsvinden van woningen binnen de B.V., aangezien deze slechts eigenaar kan zijn van één pand. De investeerder kan zelf een portfolio samenstellen van diverse panden door deel te nemen in diverse leningen die via Geldvoorelkaar.nl worden aangeboden. De algemene directie wordt waargenomen door dhr. Peter-Jan Bentein (1964) die managing investor is in diverse vennootschappen en diverse senior managementposities heeft bekleed in een financiële instelling. Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? De geldnemer SVI Vruchtenbuurt B.V. zal een bruto-huuropbrengst ontvangen ad 13.200,-. Dit is een realistische huuropbrengst (zie boven). De kosten bedragen per jaar: Rentekosten € 8.400,- Bijdrage VVE, onderhoud e.d. € 1.980,- Beheerskosten pand en SVI € 1.278,- + Totaal € 11.658,- Beschikbare reserve € 1.541,- Derhalve is de cashflow uit de huur voldoende om de verplichtingen te kunnen voldoen. Op het moment dat de woning nog niet verhuurd is, wordt een algemene reserve aangelegd, bovenop de gebruikelijke liquiditeitsreserve. Hiermee wordt een voldoende cash reserve aangehouden om te allen tijde de verplichtingen te kunnen voldoen. De woning in de Vruchtenbuurt zal bij aankoop ook meteen zijn verhuurd voor € 1.100,- per maand. De huurovereenkomst wordt voor uitboeken overlegd. De huur wordt geïndexeerd. Steen voor Iedereen B.V. ontvangt een beheersvergoeding voor de beheersactiviteiten van de onderliggende B.V.’s. Afhankelijk van het aantal woningen dat aangetrokken kan worden, loopt de omzet van Steen voor Iedereen B.V. op van € 6.000,- in jaar 1 tot circa € 100.000,- per jaar in jaar 4. Op te merken valt dat de omzet van Steen voor Iedereen los dient gezien te worden van de huuropbrengsten uit de woning, die vanzelfsprekend voldoende (moeten) zijn om de rentevergoeding te betalen. Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? SVI heeft een propositie ontwikkeld die beantwoordt aan een reële behoefte in de markt naar een redelijk rendement op spaargeld in combinatie met een laag risico. SVI onderscheidt zich in het vinden van de geschikte panden voor deze propositie. Het is aannemelijk dat de waarde van de woning over de komende jaren met tenminste 2,5% per jaar zal stijgen. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? Steen voor Iedereen B.V. is volledig gefinancierd met eigen middelen. De dochter-B.V.’s daarentegen worden volledig gefinancierd met een aflossingsvrije lening die via Geldvoorelkaar.nl wordt aangeboden. Hoe gaat u aan het einde van de looptijd de lening aflossen? Aflossing gebeurt na de verkoop van de woning en wordt gerealiseerd uit de verkoopopbrengst. De verwachting is dat de verkoop gerealiseerd kan worden binnen de looptijd van de lening (5 jaar). Mochten de marktomstandigheden niet gunstig zijn voor een verkoop binnen de 5 jaar, dan blijft de woning in bezit. Op dat moment zal SVI via Geldvoorelkaar.nl een herfinanciering realiseren, waarbij de investeerders de mogelijkheid hebben om te blijven zitten, tegen een op dat moment marktconforme rente. Door in de tweede ronde mee te doen, houden de investeerder uitzicht op de bonusrente. Maar als de investeerders toch wil uitstappen kan dat. Belangrijke opmerking Afgesproken is dat de geldnemer zich het recht voorbehoudt om de lening vervroegd af te lossen zonder betaling van een boeterente op het moment dat de verkoop van de woning gerealiseerd kan worden. Op dat moment zal wel de eenmalige extra bonusrente van 4% uitgekeerd worden. Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen? SVI heeft in de structuur zelf een aantal garanties ingebouwd ten behoeve van de leninggever: •één specifieke B.V. per woning, derhalve geen vermenging met andere panden •het is deze B.V. niet toegestaan om leningen aan te trekken bij financiële instellingen of anderszins, behoudens eventueel een lening bij de eigen moedermaatschappij (Steen voor Iedereen B.V.) •het is deze B.V. niet toegestaan om zekerheden te verschaffen aan derde partijen •SVI Vruchtenbuurt B.V. verbindt zich ertoe de woning niet te verkopen of anderszins te vervreemden of te bezwaren zonder toestemming van Geldvoorelkaar.nl. •Steen voor Iedereen B.V. verbindt zich ertoe de aandelen van SVI Vruchtenbuurt B.V. niet te vervreemden of te bezwaren zonder toestemming van Geldvoorelkaar.nl. Uit het voorgaande blijkt dat er geen derde partijen de hand kunnen leggen op de onderliggende woning én dat er geen derde partijen kunnen bepalen wanneer de woning verkocht wordt, behoudens Geldvoorelkaar.nl die in deze de belangen van de investeerder bewaakt. Zijn er naast deze lening nog andere partijen die participeren in het verkrijgen van de benodigde middelen? Er zijn geen andere partijen die gelden verschaffen voor de aankoop van de woning. Noot van Geldvoorelkaar.nl SVI Vruchtenbuurt BV is een zogenaamde , dit wil zeggen een BV die met één specifiek doel wordt opgericht. Het doel van deze BV is de aankoop en het beheer van de woning, en tenslotte de verkoop. Deze BV mag statutair geen andere activiteiten ontplooien en geen leningen aangaan, andere dan deze. De moedermaatschappij, Steen voor Iedereen BV, verbindt zich ertoe de aandelen van SVI Vruchtenbuurt BV niet te vervreemden zonder voorafgaand akkoord van Geldvoorelkaar. De BV zelf zal ook de woning niet verkopen zonder voorafgaande toestemming van Geldvoorelkaar. Geldvoorelkaar zal dergelijke toestemming niet onthouden als de lening volledig kan worden terugbetaald, alsmede de bonusrente kan worden uitgekeerd. De beschikbare jaarlijkse reserve blijft in de BV. Aandeelhouders zullen gedurende de looptijd van het project geen liquiditeit aan de BV onttrekken.

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam Steen voor Iedereen Vruchtenbuurt
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 10-12-2016
Type financiering Lening
Streefbedrag € 210.000
Rente 4,00%
Looptijd (in maanden) 60 maanden
Branche Vastgoed
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Start-up
Doel van investering Objectfinanciering

Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief activiteiten en rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn? Steen voor Iedereen (SVI) stelt zich tot doel iedereen toegang te geven tot een belegging in één welbepaald vastgoedobject. SVI gaat op zoek naar - bij voorkeur reeds verhuurde - woningen met een goede ligging en een goede verhouding tussen huur- en koopprijs en koopt deze aan via een B.V. De volledige financiering van de aankoop gebeurt via Geldvoorelkaar.nl, in de vorm van een aflossingsvrije lening met een looptijd van 5 jaar. SVI heeft een woning aangekocht in de Vruchtenbuurt te Den Haag, die nu ter financiering wordt aangeboden (zie verder). SVI hanteert een strikt aankoopbeleid op basis van harde criteria, zoals: •de verhouding tussen de aankoopprijs en de huuropbrengst •de puntentelling i.v.m. gereglementeerde of vrije huursector •de verhuurbaarheid van de woning •de ligging van de woning •de aanwezigheid en goede werking van een VVE (dit met het oog op groot onderhoud) •de verkoopbaarheid binnen 5 jaar De investeerder kan intekenen op deze lening en ontvangt daarvoor een rente. Deze wordt betaald uit de netto huuropbrengsten van de woning. Daarnaast wordt de marktwaarde van de woning gemonitord met het oog op de verkoop van de woning na pakweg 4 jaar. Indien - en enkel en alleen ingeval - een bepaalde meerwaarde gerealiseerd kan worden, wordt de woning verkocht en wordt de lening terugbetaald. Op dat moment ontvangt de investeerder een extra bonusrente van 4% van de hoofdsom, die wordt betaald uit de meerwaarde. Indien de huur wordt opgezegd door de huurder, vindt er direct een check plaats op de mogelijkheid om meerwaarde te realiseren. Indien de gewenste meerwaarde niet wordt gerealiseerd binnen de gestelde aflossingsvrije termijn van deze lening, zullen investeerders afgelost worden op einddatum door middel van een herfinanciering. Waar wordt de financiering voor aangewend? De financiering wordt aangewend voor de aankoop van een bovenwoning gelegen te Den Haag in de Vruchtenbuurt. Om reden van vertrouwelijkheid wordt het exacte adres niet vermeld, maar is het wel bekend bij Geldvoorelkaar.nl. Het appartement ligt aan de Torbeckelaan in de Vruchtenbuurt, Den Haag. Het is recent volledig gerenoveerd en het is zeer courant voor zowel de koop als de huurmarkt. De geldnemer is SVI Vruchtenbuurt B.V., 100% dochtermaatschappij van Steen voor Iedereen B.V., die eigenaar wordt van de woning. Het gevraagde leningbedrag is: € 210.000,- De rentevergoeding bedraagt 4% per jaar. De rentevergoeding wordt vermeerderd met een eenmalige extra bonusrente ad 4% die wordt uitgekeerd na verkoop van de woning. Het is aannemelijk dat de waarde van de woning jaarlijks met tenmiste 2,5% per jaar zal stijgen. De waardestijging maakt het aannmelijk dat de woning binnen 5 jaar met een dusdanige meerwaarde verkocht kan worden dat de bonusrente van 4% uitbetaald kan worden.Het is de geldnemer te allen tijde toegestaan de lening boetevrij vervroegd af te lossen bij verkoop van de woning. De woning zal worden verhuurd voor € 1.100,- per maand. Er is inmiddels een huurder gecontracteerd die per 1 januari aanstaande zal gaan huren. Hiermee zijn de huurinkomsten zekergesteld en kan aan de renteverplichting aangande deze financiering voldaan worden. Conform de puntentelling bevindt deze woning zich in de vrije sector. De ligging van deze woning is uitstekend, er zijn internationale bedrijven en organisaties in de buurt, er is de Amerikaanse school vlakbij, de buurt is rustig en voorzien van veel groen. De woning is in uitstekende staat en per direct beschikbaar voor bewoning. Tot slot, het aanbod van huurwoningen in deze buurt is beperkt, dit betekent dat de kans op leegstand van meer dan twee maanden minimaal is. Tabel Investeringsbegroting Het leningbedrag is samengesteld uit volgende componenten: Aankoop woning € 190.000,- Overdrachtsbelasting € 3.800,- Transactiekosten (incl Makelaar) € 6.023,- Kosten lening € 5.220,- Algemene reserve € 1.081,- Liquiditeitsreserve (2%) € 3.876,- + Totaal € 210.000,- Zoals men kan zien wordt een algemene en liquiditeitsreserve aangelegd met het oog op het opvangen van kleine onderhoudskosten en/of eventuele leegstand. Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Steen voor Iedereen B.V. is een samenwerking aangegaan met Geldvoorelkaar.nl om deze propositie exclusief via Geldvoorelkaar.nl aan te bieden. Geldvoorelkaar.nl beschikt over een AFM vergunning en heeft de aflossingsvrije lening standaard in haar aanbod. Hoe is de organisatorische en fiscaal/juridische structuur van de onderneming ingericht? Voeg een organigram toe. Steen voor Iedereen is opgericht door 4 partijen die hun sporen verdiend hebben in de financiële en vastgoedwereld. Belangrijk is dat er per aangekochte woning een aparte B.V. wordt opgericht, in dit geval SVI Vruchtenbuurt B.V. Dit betekent dat de investeerder exact weet over welke woning het gaat, wie de eigenaar van de woning is, en ook weet dat deze eigenaar geen andere taak heeft dan deze ene woning aan te kopen, te beheren en opnieuw te verkopen wanneer dat opportuun is. Er kan dus geen vermenging plaatsvinden van woningen binnen de B.V., aangezien deze slechts eigenaar kan zijn van één pand. De investeerder kan zelf een portfolio samenstellen van diverse panden door deel te nemen in diverse leningen die via Geldvoorelkaar.nl worden aangeboden. De algemene directie wordt waargenomen door dhr. Peter-Jan Bentein (1964) die managing investor is in diverse vennootschappen en diverse senior managementposities heeft bekleed in een financiële instelling. Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? De geldnemer SVI Vruchtenbuurt B.V. zal een bruto-huuropbrengst ontvangen ad 13.200,-. Dit is een realistische huuropbrengst (zie boven). De kosten bedragen per jaar: Rentekosten € 8.400,- Bijdrage VVE, onderhoud e.d. € 1.980,- Beheerskosten pand en SVI € 1.278,- + Totaal € 11.658,- Beschikbare reserve € 1.541,- Derhalve is de cashflow uit de huur voldoende om de verplichtingen te kunnen voldoen. Op het moment dat de woning nog niet verhuurd is, wordt een algemene reserve aangelegd, bovenop de gebruikelijke liquiditeitsreserve. Hiermee wordt een voldoende cash reserve aangehouden om te allen tijde de verplichtingen te kunnen voldoen. De woning in de Vruchtenbuurt zal bij aankoop ook meteen zijn verhuurd voor € 1.100,- per maand. De huurovereenkomst wordt voor uitboeken overlegd. De huur wordt geïndexeerd. Steen voor Iedereen B.V. ontvangt een beheersvergoeding voor de beheersactiviteiten van de onderliggende B.V.’s. Afhankelijk van het aantal woningen dat aangetrokken kan worden, loopt de omzet van Steen voor Iedereen B.V. op van € 6.000,- in jaar 1 tot circa € 100.000,- per jaar in jaar 4. Op te merken valt dat de omzet van Steen voor Iedereen los dient gezien te worden van de huuropbrengsten uit de woning, die vanzelfsprekend voldoende (moeten) zijn om de rentevergoeding te betalen. Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? SVI heeft een propositie ontwikkeld die beantwoordt aan een reële behoefte in de markt naar een redelijk rendement op spaargeld in combinatie met een laag risico. SVI onderscheidt zich in het vinden van de geschikte panden voor deze propositie. Het is aannemelijk dat de waarde van de woning over de komende jaren met tenminste 2,5% per jaar zal stijgen. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? Steen voor Iedereen B.V. is volledig gefinancierd met eigen middelen. De dochter-B.V.’s daarentegen worden volledig gefinancierd met een aflossingsvrije lening die via Geldvoorelkaar.nl wordt aangeboden. Hoe gaat u aan het einde van de looptijd de lening aflossen? Aflossing gebeurt na de verkoop van de woning en wordt gerealiseerd uit de verkoopopbrengst. De verwachting is dat de verkoop gerealiseerd kan worden binnen de looptijd van de lening (5 jaar). Mochten de marktomstandigheden niet gunstig zijn voor een verkoop binnen de 5 jaar, dan blijft de woning in bezit. Op dat moment zal SVI via Geldvoorelkaar.nl een herfinanciering realiseren, waarbij de investeerders de mogelijkheid hebben om te blijven zitten, tegen een op dat moment marktconforme rente. Door in de tweede ronde mee te doen, houden de investeerder uitzicht op de bonusrente. Maar als de investeerders toch wil uitstappen kan dat. Belangrijke opmerking Afgesproken is dat de geldnemer zich het recht voorbehoudt om de lening vervroegd af te lossen zonder betaling van een boeterente op het moment dat de verkoop van de woning gerealiseerd kan worden. Op dat moment zal wel de eenmalige extra bonusrente van 4% uitgekeerd worden. Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen? SVI heeft in de structuur zelf een aantal garanties ingebouwd ten behoeve van de leninggever: •één specifieke B.V. per woning, derhalve geen vermenging met andere panden •het is deze B.V. niet toegestaan om leningen aan te trekken bij financiële instellingen of anderszins, behoudens eventueel een lening bij de eigen moedermaatschappij (Steen voor Iedereen B.V.) •het is deze B.V. niet toegestaan om zekerheden te verschaffen aan derde partijen •SVI Vruchtenbuurt B.V. verbindt zich ertoe de woning niet te verkopen of anderszins te vervreemden of te bezwaren zonder toestemming van Geldvoorelkaar.nl. •Steen voor Iedereen B.V. verbindt zich ertoe de aandelen van SVI Vruchtenbuurt B.V. niet te vervreemden of te bezwaren zonder toestemming van Geldvoorelkaar.nl. Uit het voorgaande blijkt dat er geen derde partijen de hand kunnen leggen op de onderliggende woning én dat er geen derde partijen kunnen bepalen wanneer de woning verkocht wordt, behoudens Geldvoorelkaar.nl die in deze de belangen van de investeerder bewaakt. Zijn er naast deze lening nog andere partijen die participeren in het verkrijgen van de benodigde middelen? Er zijn geen andere partijen die gelden verschaffen voor de aankoop van de woning. Noot van Geldvoorelkaar.nl SVI Vruchtenbuurt BV is een zogenaamde , dit wil zeggen een BV die met één specifiek doel wordt opgericht. Het doel van deze BV is de aankoop en het beheer van de woning, en tenslotte de verkoop. Deze BV mag statutair geen andere activiteiten ontplooien en geen leningen aangaan, andere dan deze. De moedermaatschappij, Steen voor Iedereen BV, verbindt zich ertoe de aandelen van SVI Vruchtenbuurt BV niet te vervreemden zonder voorafgaand akkoord van Geldvoorelkaar. De BV zelf zal ook de woning niet verkopen zonder voorafgaande toestemming van Geldvoorelkaar. Geldvoorelkaar zal dergelijke toestemming niet onthouden als de lening volledig kan worden terugbetaald, alsmede de bonusrente kan worden uitgekeerd. De beschikbare jaarlijkse reserve blijft in de BV. Aandeelhouders zullen gedurende de looptijd van het project geen liquiditeit aan de BV onttrekken.

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 10-12-2016 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 5,10%

€7.000 / €35.000

Lenderspender

Lening - 7,50%

€131.200 / €160.000

Waardevoorjegeld

Lening - 5,50%

€62.946 / €179.846

Kapitaalopmaat

Lening - 7,50%

€116.048 / €163.448

Kapitaalopmaat

Lening - 5,00%

€76.467 / €246.667

Kapitaalopmaat

Lening - 8,00%

€32.864 / €298.764

Kapitaalopmaat

Lening - 8,00%

€16.415 / €74.615

Kapitaalopmaat