Zelf geld lenen via crowdfunding?
  

Logo

Zekerheden bij dit project: Er wordt een eerste hypotheek gevestigd op een onbelast schip. Zie noot voor nadere toelichting. Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief activiteiten en rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn? Ik ben al jaren de trotse eigenaar van mogelijk het oudste zeilende binnenvaartschip van Nederland uit 1875, de Stevenaak Antje. Ik kocht dit schip in sterk verwaarloosde toestand in 2012. Het bleek een stuk historisch erfgoed te zijn en er was grote belangstelling om dit schip voor de toekomst te behouden. Dit heeft ertoe geleid dat de restauratie is uitgevoerd onder auspiciën van de Stichting Kompas in het kader van het restauratie- en arbeidsreïntegratieproject “Steek van wal met de Stevenaak Antje”. Hierbij zijn via het UWV kansarme jongeren ingezet om werkervaring op te doen. Tijdens de restauratieperiode (van mei 2012 tot mei 2016) heeft de Stichting Kompas het schip van mij gehuurd. Het Waddenfonds heeft de benodigde financiële middelen ter beschikking gesteld om de volledige restauratie mogelijk te maken aan het casco. Nu de restauratie gereed is moet het schip afgetimmerd en ingericht worden tot varend hotelschip met 6 kamers. Het schip zal worden gestationeerd in de bekende Museumhaven Willemsoord te Den Helder. Het is in eerste instantie misschien niet de meest voor de hand liggende locatie, maar het is wel een unieke plek en in samenwerking met theater de Kampanje is het mogelijk om dit schip rendabel te exploiteren. Theater annex Restaurant de Kampanje verzorgt de exploitatie, de sleutelafgifte en de controle van de kamers en neemt Stevenaak Antje mee in de commerciële exploitatie, zowel op de website als in commerciële acties naar hun (potentiële) klanten. Denk aan ontbijt in de roef van Antje en arrangementen voor groepen. Er zullen combi-arrangementen aangeboden worden door theater de Kampanje met overnachten op de Antje. Dit is vooral in de wintermaanden een belangrijke drijfveer voor de omzet. Het belangrijkste is echter dat we inspringen op het tekort aan hotelfaciliteiten op Texel. We bieden de toeristen, een unieke mogelijkheid om te kunnen overnachten op de Antje. Waar wordt de financiering voor aangewend? Het schip is al jaren mijn eigendom. De totale kosten voor de restauratie van het schip (exclusief de nog uit te voeren aftimmering en inrichting) bedroeg een bedrag van € 420.000,-. Dit is voor € 340.000,- gesubsidieerd door het Waddenfonds en € 80.000,- is voorgefinancierd door Stichting Cornelia. Aflossing van deze lening is een onderdeel van de aanwending van onderhavige financiering. Investeringsbegroting: Aankoopprijs € 41.000,- Restauratie € 420.000,- Aftimmering schip € 122.000,- Inrichting € 10.000,- Financieringskosten € 18.000,- Totaal investering € 611.000,- af: Subsidie Waddenfonds € 340.000,- af: Eigen middelen € 41.000,- Benodigd € 230.000,- Waarom vraag u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Mede dankzij Geldvoorelkaar.nl kan ik mijn schip extra onder de aandacht brengen van een groter publiek en biedt het de investeerders een mooi rendement met zekerheid op terugbetaling. Er wordt een hypotheek gevestigd ad € 230.000,- op dit authentieke en waardevaste onderpand. Wat is uw drive om voor u zelf te beginnen? Ik heb in het verleden het bedrijf Staaltegel B.V. gehad waar RVS constructies werden gemaakt t.b.v. de scheepvaart. Met de opkomst van de crisis in 2008 heb ik de beslissing genomen dit bedrijf te beëindigen. Er leken zware tijden aan te breken voor scheepvaart, wat later ook gebleken is. Hiermee heb ik mijn financiën veilig gesteld en heb ik me voorgenomen het rustiger aan te doen en mij vooral toe te leggen op de restauratie van schepen. Dit heeft geresulteerd in de restauratie van mijn schip de Stevenaak Antje. Het ondernemersbloed blijft in mij kruipen en dit project vormt voor mij weer een unieke kans om een stukje historisch varend erfgoed in stand te houden en mijn droom levend te houden. Met de beoogde exploitatie kunnen we ook het toekomstig onderhoud van dit schip borgen en behouden als cultureel erfgoed voor de volgende generaties. Wat is uw ervaring in deze branche? Als ondernemer heb ik ervaring met de opzet van bedrijven. Momenteel exploiteer ik een AirB &B in mijn woonplaats Marken waarmee ik in mijn levensonderhoud kan voorzien. Met de exploitatie van dit schip kan ik mijn liefde voor oude schepen combineren met mijn ervaringen als gastheer met AirB&B. Wat is uw arbeidsverleden? Ik heb zelf een opleiding genoten in de grafische vormgeving en van daaruit heb ik mijn eerste baan gevonden bij dagblad ‘De Gelderlander’ in de lay-out en vormgeving. Daarna ben ik eigenaar geweest van T&B Offroad Center B.V. en van Staaltegel B.V. Daar maakten wij RVS onderdelen voor de binnenvaart. Wat is uw verwachte omzetniveau? Omzet Bedrijfsresultaat voor Annuiteit afschrijving, rente en voorziening op jaarbasis Jaar 1 (prognose) € 108.000,- € 21.000,- € 11.000,-* Jaar 2 (prognose) € 153.000,- € 54.000,- € 33.000,- Jaar 3 (prognose) € 168.000,- € 65.000,- € 33.000,- * Groeillening, jaar 1 alleen rente. De prognose is opgesteld door de ondernemer, de heer M. Dikkers, accountantskantoor Eijkhout en Partners te Nijmegen en van Rijbroek Financieel Advies. De prognose is opgesteld op basis van een gemiddelde bezetting van de bedden van 70%. Dit lijkt hoog, echter het benadert het landelijke gemiddelde qua bedbezetting. Ik heb hierbij het voordeel dat er een toezegging is voor de verhuur van alle bedden in de weekenden van een partij in Den Helder die voor haar gasten graag een accommodatie beschikbaar heeft. Daarnaast is er sprake van een fors tekort aan bedden op het eiland Texel en moeten toeristen uitwijken naar het vaste land. Texel is als eiland op de lijst van Lonely- Planet geplaatst als een van de aanbevolen bezienswaardigheden. Sindsdien is er een ware run op dit eiland ontstaan en zijn de hotelaccommodaties bij wijze van spreken ‘niet aan te slepen’. Omschrijf hoe u in staat bent uw betaalverplichtingen aan uw investeerders na te komen. De exploitatie van de B.V. is gebaseerd op de verhuur van 6 hotelkamers op het schip met een gemiddelde bezettingsgraad van 70%. Hiermee wordt een omzet verwacht van € 108.000,- in het eerste jaar (2017) en een omzet van € 153.000,- in het (volle) jaar 2018. Op basis van de kostenprognose en een volledig DGA salaris van € 42.000,- (normbedrag) is de exploitatie en cashflow ruim voldoende. Bij een bezettingsgraad van ca 50% is er sprake van een break-even situatie. De verwachte winst gecombineerd met de afschrijvingen en de fiscale reservering voor groot onderhoud zijn toereikend om aan de verplichtingen te voldoen. Teneinde het aanloopjaar gemakkelijker te overbruggen vraag ik een groeilening aan met een aflossingsvrije periode van 12 maanden. In de 9 volgende jaren volgen dan de annuïtaire verplichtingen. Heeft u uw bedrijfspand in eigendom of huurt u dit? Het schip is volledig onbelast eigendom en zal worden ingebracht in de B.V.: Stevenaak Antje B.V. Hiermee is er sprake van een vermogensinbreng van € 450.000,- zijnde de actuele taxatiewaarde van het schip. In de taxatiewaarde is de komende afwerking en inrichting niet begrepen. Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen? Het schip is gebrandmerkt waardoor een hypothecaire inschrijving mogelijk is. Er zal ten behoeve van de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl een eerste hypotheek worden gevestigd op het schip ad € 230.000,-. Hiermee wordt het risico van investeerders tot een minimum beperkt. Uiteraard wordt het schip normaal verzekerd voor brand en andere schade. De rechten voortvloeiende uit de verzekeringen zullen worden verpand. Incentive: De aangeboden incentive is een voorbeeld van een gezamenlijke aanbieding van Kampanje en Stevenaak Antje. Dit betreft een ontbijt op het schip voor investeerders voor een bedrag van € 1.000,- en meer. Voor investeerders van € 1.500,- en meer wordt aanvullend een korting geboden van 10% op een overnachting. Noot van Geldvoorelkaar.nl De in de aanhef vermelde Creditsafe score is van geldnemer Stevenaak Antje B.V.i.o. Dit is de eenmanszaak van de heer M.P.E.B. Dikkers die hiermee tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Er is nog geen G-PD% bekend. Voor de exploitatie van het schip op de wijze als in deze presentatie beschreven zijn alle vergunningen en toestemmingen aanwezig. Als uitbetalingsvoorwaarde is vastgelegd dat de besloten vennootschap Stevenaak Antje B.V. dient te zijn opgericht. De heer M.P.E.B. Dikkers wordt enig aandeelhouder van de vennootschap. Dit is een groeilening waarbij gedurende de eerste 12 maanden niet wordt afgelost en alleen rente per kwartaal wordt betaald. Vervolgens wordt gedurende de resterende looptijd (108 maanden) annuïtair rente en aflossing betaald. Zekerheden: Er wordt een eerste hypotheek van € 230.000,- gevestigd op het onbelaste schip Stevenaak Antje met een getaxeerde museumwaarde van € 450.000,-. Het taxatierapport is in het bezit van Geldvoorelkaar.nl. Tevens zal pandrecht worden genomen op Overige Rechten (o.a. verzekeringspenningen). Deze zekerheden worden vastgelegd in een hypotheekakte en een pandakte met als hypotheekhouder resp. pandhouder namens de investeerders de recent opgerichte Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl. Uitboeking van de lening zal pas geschieden als de genoemde zekerheid ten behoeve van de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl zijn gevestigd. Bij deze lening is een advies- en begeleidingspakket (brons) overeengekomen.

Projectnaam Stevenaak Antje
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 31-01-2017
Type financiering Lening
Streefbedrag € 230.000
Rente 6,00%
Looptijd (in maanden) 120 maanden
Branche Horeca
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Start-up
Doel van investering Objectfinanciering

Zekerheden bij dit project: Er wordt een eerste hypotheek gevestigd op een onbelast schip. Zie noot voor nadere toelichting. Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief activiteiten en rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn? Ik ben al jaren de trotse eigenaar van mogelijk het oudste zeilende binnenvaartschip van Nederland uit 1875, de Stevenaak Antje. Ik kocht dit schip in sterk verwaarloosde toestand in 2012. Het bleek een stuk historisch erfgoed te zijn en er was grote belangstelling om dit schip voor de toekomst te behouden. Dit heeft ertoe geleid dat de restauratie is uitgevoerd onder auspiciën van de Stichting Kompas in het kader van het restauratie- en arbeidsreïntegratieproject “Steek van wal met de Stevenaak Antje”. Hierbij zijn via het UWV kansarme jongeren ingezet om werkervaring op te doen. Tijdens de restauratieperiode (van mei 2012 tot mei 2016) heeft de Stichting Kompas het schip van mij gehuurd. Het Waddenfonds heeft de benodigde financiële middelen ter beschikking gesteld om de volledige restauratie mogelijk te maken aan het casco. Nu de restauratie gereed is moet het schip afgetimmerd en ingericht worden tot varend hotelschip met 6 kamers. Het schip zal worden gestationeerd in de bekende Museumhaven Willemsoord te Den Helder. Het is in eerste instantie misschien niet de meest voor de hand liggende locatie, maar het is wel een unieke plek en in samenwerking met theater de Kampanje is het mogelijk om dit schip rendabel te exploiteren. Theater annex Restaurant de Kampanje verzorgt de exploitatie, de sleutelafgifte en de controle van de kamers en neemt Stevenaak Antje mee in de commerciële exploitatie, zowel op de website als in commerciële acties naar hun (potentiële) klanten. Denk aan ontbijt in de roef van Antje en arrangementen voor groepen. Er zullen combi-arrangementen aangeboden worden door theater de Kampanje met overnachten op de Antje. Dit is vooral in de wintermaanden een belangrijke drijfveer voor de omzet. Het belangrijkste is echter dat we inspringen op het tekort aan hotelfaciliteiten op Texel. We bieden de toeristen, een unieke mogelijkheid om te kunnen overnachten op de Antje. Waar wordt de financiering voor aangewend? Het schip is al jaren mijn eigendom. De totale kosten voor de restauratie van het schip (exclusief de nog uit te voeren aftimmering en inrichting) bedroeg een bedrag van € 420.000,-. Dit is voor € 340.000,- gesubsidieerd door het Waddenfonds en € 80.000,- is voorgefinancierd door Stichting Cornelia. Aflossing van deze lening is een onderdeel van de aanwending van onderhavige financiering. Investeringsbegroting: Aankoopprijs € 41.000,- Restauratie € 420.000,- Aftimmering schip € 122.000,- Inrichting € 10.000,- Financieringskosten € 18.000,- Totaal investering € 611.000,- af: Subsidie Waddenfonds € 340.000,- af: Eigen middelen € 41.000,- Benodigd € 230.000,- Waarom vraag u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Mede dankzij Geldvoorelkaar.nl kan ik mijn schip extra onder de aandacht brengen van een groter publiek en biedt het de investeerders een mooi rendement met zekerheid op terugbetaling. Er wordt een hypotheek gevestigd ad € 230.000,- op dit authentieke en waardevaste onderpand. Wat is uw drive om voor u zelf te beginnen? Ik heb in het verleden het bedrijf Staaltegel B.V. gehad waar RVS constructies werden gemaakt t.b.v. de scheepvaart. Met de opkomst van de crisis in 2008 heb ik de beslissing genomen dit bedrijf te beëindigen. Er leken zware tijden aan te breken voor scheepvaart, wat later ook gebleken is. Hiermee heb ik mijn financiën veilig gesteld en heb ik me voorgenomen het rustiger aan te doen en mij vooral toe te leggen op de restauratie van schepen. Dit heeft geresulteerd in de restauratie van mijn schip de Stevenaak Antje. Het ondernemersbloed blijft in mij kruipen en dit project vormt voor mij weer een unieke kans om een stukje historisch varend erfgoed in stand te houden en mijn droom levend te houden. Met de beoogde exploitatie kunnen we ook het toekomstig onderhoud van dit schip borgen en behouden als cultureel erfgoed voor de volgende generaties. Wat is uw ervaring in deze branche? Als ondernemer heb ik ervaring met de opzet van bedrijven. Momenteel exploiteer ik een AirB &B in mijn woonplaats Marken waarmee ik in mijn levensonderhoud kan voorzien. Met de exploitatie van dit schip kan ik mijn liefde voor oude schepen combineren met mijn ervaringen als gastheer met AirB&B. Wat is uw arbeidsverleden? Ik heb zelf een opleiding genoten in de grafische vormgeving en van daaruit heb ik mijn eerste baan gevonden bij dagblad ‘De Gelderlander’ in de lay-out en vormgeving. Daarna ben ik eigenaar geweest van T&B Offroad Center B.V. en van Staaltegel B.V. Daar maakten wij RVS onderdelen voor de binnenvaart. Wat is uw verwachte omzetniveau? Omzet Bedrijfsresultaat voor Annuiteit afschrijving, rente en voorziening op jaarbasis Jaar 1 (prognose) € 108.000,- € 21.000,- € 11.000,-* Jaar 2 (prognose) € 153.000,- € 54.000,- € 33.000,- Jaar 3 (prognose) € 168.000,- € 65.000,- € 33.000,- * Groeillening, jaar 1 alleen rente. De prognose is opgesteld door de ondernemer, de heer M. Dikkers, accountantskantoor Eijkhout en Partners te Nijmegen en van Rijbroek Financieel Advies. De prognose is opgesteld op basis van een gemiddelde bezetting van de bedden van 70%. Dit lijkt hoog, echter het benadert het landelijke gemiddelde qua bedbezetting. Ik heb hierbij het voordeel dat er een toezegging is voor de verhuur van alle bedden in de weekenden van een partij in Den Helder die voor haar gasten graag een accommodatie beschikbaar heeft. Daarnaast is er sprake van een fors tekort aan bedden op het eiland Texel en moeten toeristen uitwijken naar het vaste land. Texel is als eiland op de lijst van Lonely- Planet geplaatst als een van de aanbevolen bezienswaardigheden. Sindsdien is er een ware run op dit eiland ontstaan en zijn de hotelaccommodaties bij wijze van spreken ‘niet aan te slepen’. Omschrijf hoe u in staat bent uw betaalverplichtingen aan uw investeerders na te komen. De exploitatie van de B.V. is gebaseerd op de verhuur van 6 hotelkamers op het schip met een gemiddelde bezettingsgraad van 70%. Hiermee wordt een omzet verwacht van € 108.000,- in het eerste jaar (2017) en een omzet van € 153.000,- in het (volle) jaar 2018. Op basis van de kostenprognose en een volledig DGA salaris van € 42.000,- (normbedrag) is de exploitatie en cashflow ruim voldoende. Bij een bezettingsgraad van ca 50% is er sprake van een break-even situatie. De verwachte winst gecombineerd met de afschrijvingen en de fiscale reservering voor groot onderhoud zijn toereikend om aan de verplichtingen te voldoen. Teneinde het aanloopjaar gemakkelijker te overbruggen vraag ik een groeilening aan met een aflossingsvrije periode van 12 maanden. In de 9 volgende jaren volgen dan de annuïtaire verplichtingen. Heeft u uw bedrijfspand in eigendom of huurt u dit? Het schip is volledig onbelast eigendom en zal worden ingebracht in de B.V.: Stevenaak Antje B.V. Hiermee is er sprake van een vermogensinbreng van € 450.000,- zijnde de actuele taxatiewaarde van het schip. In de taxatiewaarde is de komende afwerking en inrichting niet begrepen. Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen? Het schip is gebrandmerkt waardoor een hypothecaire inschrijving mogelijk is. Er zal ten behoeve van de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl een eerste hypotheek worden gevestigd op het schip ad € 230.000,-. Hiermee wordt het risico van investeerders tot een minimum beperkt. Uiteraard wordt het schip normaal verzekerd voor brand en andere schade. De rechten voortvloeiende uit de verzekeringen zullen worden verpand. Incentive: De aangeboden incentive is een voorbeeld van een gezamenlijke aanbieding van Kampanje en Stevenaak Antje. Dit betreft een ontbijt op het schip voor investeerders voor een bedrag van € 1.000,- en meer. Voor investeerders van € 1.500,- en meer wordt aanvullend een korting geboden van 10% op een overnachting. Noot van Geldvoorelkaar.nl De in de aanhef vermelde Creditsafe score is van geldnemer Stevenaak Antje B.V.i.o. Dit is de eenmanszaak van de heer M.P.E.B. Dikkers die hiermee tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Er is nog geen G-PD% bekend. Voor de exploitatie van het schip op de wijze als in deze presentatie beschreven zijn alle vergunningen en toestemmingen aanwezig. Als uitbetalingsvoorwaarde is vastgelegd dat de besloten vennootschap Stevenaak Antje B.V. dient te zijn opgericht. De heer M.P.E.B. Dikkers wordt enig aandeelhouder van de vennootschap. Dit is een groeilening waarbij gedurende de eerste 12 maanden niet wordt afgelost en alleen rente per kwartaal wordt betaald. Vervolgens wordt gedurende de resterende looptijd (108 maanden) annuïtair rente en aflossing betaald. Zekerheden: Er wordt een eerste hypotheek van € 230.000,- gevestigd op het onbelaste schip Stevenaak Antje met een getaxeerde museumwaarde van € 450.000,-. Het taxatierapport is in het bezit van Geldvoorelkaar.nl. Tevens zal pandrecht worden genomen op Overige Rechten (o.a. verzekeringspenningen). Deze zekerheden worden vastgelegd in een hypotheekakte en een pandakte met als hypotheekhouder resp. pandhouder namens de investeerders de recent opgerichte Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl. Uitboeking van de lening zal pas geschieden als de genoemde zekerheid ten behoeve van de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl zijn gevestigd. Bij deze lening is een advies- en begeleidingspakket (brons) overeengekomen.

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 31-01-2017 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 5,10%

€7.000 / €35.000

Lenderspender

Converteerbare lening

€100.000 / €500.000

Symbid

Lening - 7,50%

€64.636 / €143.636

Kapitaalopmaat

Lening - 8,00%

€87.136 / €198.036

Kapitaalopmaat

Lening - 8,00%

€34.067 / €59.767

Kapitaalopmaat

Lening - 6,00%

€153.000 / €900.000

Geldvoorelkaar

Lening - 8,00%

€224.400 / €255.000

Collin Crowdfund