Zelf op zoek naar financiering?
  

Logo

Woon-Care monteert sinds 2007 keukens en badkamers in grote bouw- en renovatieprojecten in opdracht van aannemers en woningcorporaties. De omzet is al jaren stabiel en ook in 2019 zijn er al orders ter hoogte van in totaliteit circa € 2.000.000,-. De afgelopen jaren zijn er een aantal nevenactiviteiten geweest, waaronder de opstart van een B&B in privé. Hier is veel aandacht en liquiditeit naartoe gegaan. Sinds begin 2019 is de focus weer volledig op het bedrijf. Met deze herfinanciering ontstaat er weer een passende liquiditeit waardoor het bedrijf de groeiende vraag aankan. Financieringsbehoefte De gevraagde financiering via de samenwerkende platformen Collin Crowdfund (€ 285.000,-) en Knab Crowdfunding (€ 100.000,-) bedragen tezamen € 385.000,-. De looptijd is 72 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd. Risico Dun & Bradstreet kwalificeert Wooncare Rotterdam B.V. en R.C.S. Holding B.V. als Aanzienlijk Risico. De Collin Credit Score is Voldoende. De volgende zekerheden en voorwaarden worden gesteld: De debiteuren zijn Wooncare Rotterdam B.V. en R.C.S. Holding B.V. R. Scholte en C. Scholte geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 385.000,-. Het privévermogen bestaat voornamelijk uit de overwaarde op het onroerend goed waar een tweede hypothecaire inschrijving op gevestigd wordt. Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 385.000,- op het woonhuis/Bed & Breakfast aan de Havendam 25 te Oud-Beijerland verkregen ten behoeve van de investeerders. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 270.000,- met een openstaande schuld van € 270.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 485.000,- op basis van een onafhankelijke waarde bepaling op peildatum 16 april 2019. Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 385.000,- op het woonhuis aan de Havendam 27 te Oud-Beijerland verkregen ten behoeve van de investeerders. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 514.000,- en een openstaande schuld van circa € 452.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 735.000,- op basis van een onafhankelijke waarde bepaling op peildatum 16 april 2019. De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Wooncare Rotterdam B.V. en R.C.S. Holding B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders. Gesplitste funding Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding De financieringsbehoefte wordt voor € 285.000,- gefinancierd via Collin Crowdfund en voor € 100.000,- via zusterplatform Knab Crowdfunding met wie Collin Crowdfund een samenwerkingsovereenkomst heeft. De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen. Voor beide aanvragen geldt eenzelfde rentepercentage, looptijd en zekerheidspositie. Zowel de lening via Collin Crowdfund als de lening via Knab Crowdfunding wordt rentedragend 14 dagen nadat beide leningen volledig zijn gefund. Om maximaal gebruik te maken van de samenwerking zal op beide platformen de financieringsaanvraag worden opengezet en creëren we zogenaamde communicerende vaten door de mogelijkheid open te houden de hoogte van de leenbedragen bij beide platformen te kunnen verhogen respectievelijk verlagen naar aanleiding van het verloop van de funding op beide platformen. Hiermee maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden om een succesvolle funding te realiseren. Leendoel De lening wordt aangetrokken voor de herfinanciering voor een aantal kortlopende leningen en werkkapitaal voor betaling van crediteuren. Ondernemer Remi Scholte is de ondernemer en 100% eigenaar. Oorspronkelijk is hij begonnen als politieman bij de Rotterdamse politie (1984/1999), daarna heeft hij gewerkt als verkoopleider bij een directe verkooporganisatie in keukens (1999/2001). In 2001 heeft hij Reca Montagebedrijf opgestart (met elf man vast personeel), dat is opgegaan in Woon-Care in 2007. De kwaliteiten van Remi komen tot zijn recht bij Woon-Care. Hij heeft enkele uitstapjes in het vastgoed en horeca gedaan, wat ten koste is gegaan van de focus op Woon-Care. Remi is gehuwd met C. Scholte die de Bed & Breakfast in privé runt. Het compleet gerenoveerde pand ligt aan de jachthaven van Oud-Beijerland, op korte afstand van de winkels en horeca in het centrum. Onderneming Woon-Care is opgericht in 2007 en houdt zich bezig met de plaatsing en het onderhoud van keukens en badkamers op contractbasis voor veelal woningcorporaties en instanties met grotere aantallen woningen in bezit zoals Vestia, Com.wonen, HQ Wonen, PWS Rotterdam, Woonbron en Stadswonen. Dit kan bij zowel renovatie als nieuwbouwprojecten. Voor enkele keukenbedrijven (waaronder Bruijnzeel) plaatst men ook individuele, duurdere keukens. De omzet is al jaren stabiel en ook in 2019 zijn er al orders ter hoogte van in totaliteit circa € 2.000.000,-. Woon-Care ontzorgt de opdrachtgever. Voor de grotere projecten worden de standaard voorzieningen nauwkeurig afgestemd en kunnen de individuele bewoners rechtstreeks met Woon-Care de gewenste veranderingen bespreken welke volledig door Woon-Care worden afgehandeld en verantwoord richting de opdrachtgever. Marktinformatie Woon-Care richt zich hoofdzakelijk op projecten in de Randstad tussen Dordrecht en Den Haag. De woningmarkt in bijvoorbeeld Rotterdam en Den Haag wordt gekenmerkt door een groot tekort aan geschikte woningen. Er zijn veel nieuwbouwprojecten onderhanden en er staan er ook veel op stapel. In de oude wijken zullen veelal renovaties plaatsvinden. Dat geldt in mindere mate ook voor plaatsen als Rijswijk, Delft, Schiedam, Vlaardingen, Spijkenisse en Dordrecht. Het verzorgingsgebied betreft hemelsbreed zo’n 40 kilometer. De verwachting is dat de markt de komende 10 jaar nog groot zal zijn. Verdienmodel Het verdienmodel is gebaseerd op een vaste marge op de montage opdrachten inclusief de manuren. Eind 2018 is nauwkeurig gekeken naar de kostenstructuur in het bedrijf wat heeft geleid tot een aantal (personeels)kosten dalingen. Doordat de opdrachten lang van te voren worden gepland is de omzet en liquiditeit goed te plannen. Juridische structuur In de holding zit een mooi gelegen B&B in Oud-Beijerland, dat nu ongeveer een halfjaar open is. De exploitatie vindt vanuit privé plaats, vanuit privé wordt er een beperkte huur betaald. De activiteiten in de overige BV’s zijn of worden afgebouwd teneinde zich te focussen op de core-activiteit. Remi wordt nauw begeleid door een AA-accountant. Financieringsbehoefte Investeringsoverzicht Aflossing Rabobank € 175.000,- Aflossingen diversen € 90.000,- Crediteuren € 50.000,- Werkkapitaal € 70.000,- Totale investeringsbehoefte €385.000,- Lening via Knab Crowdfunding € 100.000,- Lening via Collin Crowdfund € 285.000,- Leenbedrag: € 285.000,- Rente: 8,0% Looptijd: 72 maanden, lineaire maandelijkse aflossing Overige financiers Na herfinanciering is er nog sprake van een lening ter hoogte van € 99.000,- van een bevriende investeerder en een hypothecaire lening ter hoogte van € 270.000,-. Op beide leningen hoeft enkel afgelost te worden als dat financieel haalbaar is. Voor het niet aflossen zullen er geen sancties opgelegd worden en/of boetes. Risico De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen op een totale financiering van € 385.000,-. Zekerheden en voorwaarden De debiteuren zijn Wooncare Rotterdam B.V. en R.C.S. Holding B.V. R. Scholte en C. Scholte geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 385.000,-. Het privévermogen bestaat voornamelijk uit de overwaarde op het onroerend goed waar een tweede hypothecaire inschrijving op gevestigd wordt. Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 385.000,- op het woonhuis/Bed & Breakfast aan de Havendam 25 te Oud-Beijerland land verkregen ten behoeve van de investeerders. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 270.000,- met een openstaande schuld van € 270.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 485.000,- op basis van een onafhankelijke waarde bepaling op peildatum 16 april 2019. Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 385.000,- op het woonhuis aan de Havendam 27 te Oud-Beijerland verkregen ten behoeve van de investeerders. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 514.000,- en een openstaande schuld van circa € 452.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 735.000,- op basis van een onafhankelijke waarde bepaling op peildatum 16 april 2019. De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Wooncare Rotterdam B.V. en R.C.S. Holding B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders. Dun & Bradstreet Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Wooncare Rotterdam B.V. en R.C.S. Holding B.V. is Aanzienlijk risico. Dit komt doordat er recent het faillissement door een crediteur is aangevraagd. Dit is echter direct opgelost en teruggedraaid, alle documentatie hierover is in bezit van Collin Crowdfund. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Aanzienlijk risico. Collin Credit Score De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de geconsolideerde historische resultaten over 2017 en (conceptcijfers) 2018 en de geconsolideerde prognose over 2019. De overall Collin Credit Score is Voldoende Rentabiliteit De omzet in 2017 bedroeg € 2.472.000,- met een operationele cashflow van € 73.000,-. De omzet in 2018 bedroeg en € 2.373.000,- met een operationele cashflow van € 38.000,-. De omzet prognose voor 2019 van € 2.318.000,- is goed onderbouwd met het aantal te plaatsen keukens op basis van vaste orders. Er wordt scherper gestuurd op de kosten waardoor de verwachte operationele cashflow verbetert tot € 91.000,- wat voldoende is voor de aflossingsverplichting na verstrekking van de crowdfunding. We kwalificeren de rentabiliteit als Voldoende. Solvabiliteit Het eigen vermogen op de balans ultimo 2018 is € 66.000,- negatief op een balanstotaal van € 988.000,-. Er zit wel een stille reserve in het pand op de balans van circa € 100.000,- waardoor de gecorrigeerde solvabiliteit 3% op een gecorrigeerde balans van € 1.088.000,- bedraagt. Ultimo 2019 wordt er een gecorrigeerde solvabiliteit na winsttoevoeging van 10% verwacht. In privé is er een overwaarde van € 221.000,- op de privéwoning. Wij kwalificeren de solvabiliteit op Voldoende. Liquiditeit De liquiditeit is ultimo 2018 gespannen met een current ratio van 0,8. Er is het afgelopen jaar te weinig gestuurd op de liquiditeit, waardoor er veel middelen naar nevenactiviteiten en verbouwingen zijn gevloeid. Met deze financiering worden er crediteuren betaald en worden er een aantal kortlopende schulden lang gefinancierd waardoor de liquiditeit naar verwachting fors verbeterd naar een current ratio van 2,0 ultimo 2019. De Liquiditeit kwalificeren we daarom op Voldoende. Samenvattend Rentabiliteit: Voldoende Solvabiliteit: Voldoende Liquiditeit: Voldoende Overall: Voldoende

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam Woon-Care Rotterdam
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 13-08-2019
Type financiering Lening
Streefbedrag € 255.000
Rente 8,00%
Looptijd (in maanden) 72 maanden
Branche Detailhandel
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Herfinanciering

Woon-Care monteert sinds 2007 keukens en badkamers in grote bouw- en renovatieprojecten in opdracht van aannemers en woningcorporaties. De omzet is al jaren stabiel en ook in 2019 zijn er al orders ter hoogte van in totaliteit circa € 2.000.000,-. De afgelopen jaren zijn er een aantal nevenactiviteiten geweest, waaronder de opstart van een B&B in privé. Hier is veel aandacht en liquiditeit naartoe gegaan. Sinds begin 2019 is de focus weer volledig op het bedrijf. Met deze herfinanciering ontstaat er weer een passende liquiditeit waardoor het bedrijf de groeiende vraag aankan. Financieringsbehoefte De gevraagde financiering via de samenwerkende platformen Collin Crowdfund (€ 285.000,-) en Knab Crowdfunding (€ 100.000,-) bedragen tezamen € 385.000,-. De looptijd is 72 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd. Risico Dun & Bradstreet kwalificeert Wooncare Rotterdam B.V. en R.C.S. Holding B.V. als Aanzienlijk Risico. De Collin Credit Score is Voldoende. De volgende zekerheden en voorwaarden worden gesteld: De debiteuren zijn Wooncare Rotterdam B.V. en R.C.S. Holding B.V. R. Scholte en C. Scholte geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 385.000,-. Het privévermogen bestaat voornamelijk uit de overwaarde op het onroerend goed waar een tweede hypothecaire inschrijving op gevestigd wordt. Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 385.000,- op het woonhuis/Bed & Breakfast aan de Havendam 25 te Oud-Beijerland verkregen ten behoeve van de investeerders. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 270.000,- met een openstaande schuld van € 270.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 485.000,- op basis van een onafhankelijke waarde bepaling op peildatum 16 april 2019. Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 385.000,- op het woonhuis aan de Havendam 27 te Oud-Beijerland verkregen ten behoeve van de investeerders. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 514.000,- en een openstaande schuld van circa € 452.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 735.000,- op basis van een onafhankelijke waarde bepaling op peildatum 16 april 2019. De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Wooncare Rotterdam B.V. en R.C.S. Holding B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders. Gesplitste funding Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding De financieringsbehoefte wordt voor € 285.000,- gefinancierd via Collin Crowdfund en voor € 100.000,- via zusterplatform Knab Crowdfunding met wie Collin Crowdfund een samenwerkingsovereenkomst heeft. De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen. Voor beide aanvragen geldt eenzelfde rentepercentage, looptijd en zekerheidspositie. Zowel de lening via Collin Crowdfund als de lening via Knab Crowdfunding wordt rentedragend 14 dagen nadat beide leningen volledig zijn gefund. Om maximaal gebruik te maken van de samenwerking zal op beide platformen de financieringsaanvraag worden opengezet en creëren we zogenaamde communicerende vaten door de mogelijkheid open te houden de hoogte van de leenbedragen bij beide platformen te kunnen verhogen respectievelijk verlagen naar aanleiding van het verloop van de funding op beide platformen. Hiermee maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden om een succesvolle funding te realiseren. Leendoel De lening wordt aangetrokken voor de herfinanciering voor een aantal kortlopende leningen en werkkapitaal voor betaling van crediteuren. Ondernemer Remi Scholte is de ondernemer en 100% eigenaar. Oorspronkelijk is hij begonnen als politieman bij de Rotterdamse politie (1984/1999), daarna heeft hij gewerkt als verkoopleider bij een directe verkooporganisatie in keukens (1999/2001). In 2001 heeft hij Reca Montagebedrijf opgestart (met elf man vast personeel), dat is opgegaan in Woon-Care in 2007. De kwaliteiten van Remi komen tot zijn recht bij Woon-Care. Hij heeft enkele uitstapjes in het vastgoed en horeca gedaan, wat ten koste is gegaan van de focus op Woon-Care. Remi is gehuwd met C. Scholte die de Bed & Breakfast in privé runt. Het compleet gerenoveerde pand ligt aan de jachthaven van Oud-Beijerland, op korte afstand van de winkels en horeca in het centrum. Onderneming Woon-Care is opgericht in 2007 en houdt zich bezig met de plaatsing en het onderhoud van keukens en badkamers op contractbasis voor veelal woningcorporaties en instanties met grotere aantallen woningen in bezit zoals Vestia, Com.wonen, HQ Wonen, PWS Rotterdam, Woonbron en Stadswonen. Dit kan bij zowel renovatie als nieuwbouwprojecten. Voor enkele keukenbedrijven (waaronder Bruijnzeel) plaatst men ook individuele, duurdere keukens. De omzet is al jaren stabiel en ook in 2019 zijn er al orders ter hoogte van in totaliteit circa € 2.000.000,-. Woon-Care ontzorgt de opdrachtgever. Voor de grotere projecten worden de standaard voorzieningen nauwkeurig afgestemd en kunnen de individuele bewoners rechtstreeks met Woon-Care de gewenste veranderingen bespreken welke volledig door Woon-Care worden afgehandeld en verantwoord richting de opdrachtgever. Marktinformatie Woon-Care richt zich hoofdzakelijk op projecten in de Randstad tussen Dordrecht en Den Haag. De woningmarkt in bijvoorbeeld Rotterdam en Den Haag wordt gekenmerkt door een groot tekort aan geschikte woningen. Er zijn veel nieuwbouwprojecten onderhanden en er staan er ook veel op stapel. In de oude wijken zullen veelal renovaties plaatsvinden. Dat geldt in mindere mate ook voor plaatsen als Rijswijk, Delft, Schiedam, Vlaardingen, Spijkenisse en Dordrecht. Het verzorgingsgebied betreft hemelsbreed zo’n 40 kilometer. De verwachting is dat de markt de komende 10 jaar nog groot zal zijn. Verdienmodel Het verdienmodel is gebaseerd op een vaste marge op de montage opdrachten inclusief de manuren. Eind 2018 is nauwkeurig gekeken naar de kostenstructuur in het bedrijf wat heeft geleid tot een aantal (personeels)kosten dalingen. Doordat de opdrachten lang van te voren worden gepland is de omzet en liquiditeit goed te plannen. Juridische structuur In de holding zit een mooi gelegen B&B in Oud-Beijerland, dat nu ongeveer een halfjaar open is. De exploitatie vindt vanuit privé plaats, vanuit privé wordt er een beperkte huur betaald. De activiteiten in de overige BV’s zijn of worden afgebouwd teneinde zich te focussen op de core-activiteit. Remi wordt nauw begeleid door een AA-accountant. Financieringsbehoefte Investeringsoverzicht Aflossing Rabobank € 175.000,- Aflossingen diversen € 90.000,- Crediteuren € 50.000,- Werkkapitaal € 70.000,- Totale investeringsbehoefte €385.000,- Lening via Knab Crowdfunding € 100.000,- Lening via Collin Crowdfund € 285.000,- Leenbedrag: € 285.000,- Rente: 8,0% Looptijd: 72 maanden, lineaire maandelijkse aflossing Overige financiers Na herfinanciering is er nog sprake van een lening ter hoogte van € 99.000,- van een bevriende investeerder en een hypothecaire lening ter hoogte van € 270.000,-. Op beide leningen hoeft enkel afgelost te worden als dat financieel haalbaar is. Voor het niet aflossen zullen er geen sancties opgelegd worden en/of boetes. Risico De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen op een totale financiering van € 385.000,-. Zekerheden en voorwaarden De debiteuren zijn Wooncare Rotterdam B.V. en R.C.S. Holding B.V. R. Scholte en C. Scholte geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 385.000,-. Het privévermogen bestaat voornamelijk uit de overwaarde op het onroerend goed waar een tweede hypothecaire inschrijving op gevestigd wordt. Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 385.000,- op het woonhuis/Bed & Breakfast aan de Havendam 25 te Oud-Beijerland land verkregen ten behoeve van de investeerders. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 270.000,- met een openstaande schuld van € 270.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 485.000,- op basis van een onafhankelijke waarde bepaling op peildatum 16 april 2019. Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 385.000,- op het woonhuis aan de Havendam 27 te Oud-Beijerland verkregen ten behoeve van de investeerders. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 514.000,- en een openstaande schuld van circa € 452.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 735.000,- op basis van een onafhankelijke waarde bepaling op peildatum 16 april 2019. De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Wooncare Rotterdam B.V. en R.C.S. Holding B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders. Dun & Bradstreet Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Wooncare Rotterdam B.V. en R.C.S. Holding B.V. is Aanzienlijk risico. Dit komt doordat er recent het faillissement door een crediteur is aangevraagd. Dit is echter direct opgelost en teruggedraaid, alle documentatie hierover is in bezit van Collin Crowdfund. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Aanzienlijk risico. Collin Credit Score De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de geconsolideerde historische resultaten over 2017 en (conceptcijfers) 2018 en de geconsolideerde prognose over 2019. De overall Collin Credit Score is Voldoende Rentabiliteit De omzet in 2017 bedroeg € 2.472.000,- met een operationele cashflow van € 73.000,-. De omzet in 2018 bedroeg en € 2.373.000,- met een operationele cashflow van € 38.000,-. De omzet prognose voor 2019 van € 2.318.000,- is goed onderbouwd met het aantal te plaatsen keukens op basis van vaste orders. Er wordt scherper gestuurd op de kosten waardoor de verwachte operationele cashflow verbetert tot € 91.000,- wat voldoende is voor de aflossingsverplichting na verstrekking van de crowdfunding. We kwalificeren de rentabiliteit als Voldoende. Solvabiliteit Het eigen vermogen op de balans ultimo 2018 is € 66.000,- negatief op een balanstotaal van € 988.000,-. Er zit wel een stille reserve in het pand op de balans van circa € 100.000,- waardoor de gecorrigeerde solvabiliteit 3% op een gecorrigeerde balans van € 1.088.000,- bedraagt. Ultimo 2019 wordt er een gecorrigeerde solvabiliteit na winsttoevoeging van 10% verwacht. In privé is er een overwaarde van € 221.000,- op de privéwoning. Wij kwalificeren de solvabiliteit op Voldoende. Liquiditeit De liquiditeit is ultimo 2018 gespannen met een current ratio van 0,8. Er is het afgelopen jaar te weinig gestuurd op de liquiditeit, waardoor er veel middelen naar nevenactiviteiten en verbouwingen zijn gevloeid. Met deze financiering worden er crediteuren betaald en worden er een aantal kortlopende schulden lang gefinancierd waardoor de liquiditeit naar verwachting fors verbeterd naar een current ratio van 2,0 ultimo 2019. De Liquiditeit kwalificeren we daarom op Voldoende. Samenvattend Rentabiliteit: Voldoende Solvabiliteit: Voldoende Liquiditeit: Voldoende Overall: Voldoende

Bron: Collin Crowdfund d.d. 13-08-2019 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Collin Crowdfund
Platformlink Ga naar Collin Crowdfund
Oprichtingsjaar platform 2014
Minimum investeringsbedrag € 500 per project
Investeringskosten Maandelijkse beheersvergoeding 0,1% over uw uitstaande bedrag * loyaliteitsprogramma vanaf 10 investeringen / € 15.000 met speciale kortingen

Lening - 8,00%

€0 / €110.000

Capital Circle

Lening - 5,10%

€7.000 / €35.000

Lenderspender

Lening - 8,50%

€75.212 / €174.912

Kapitaalopmaat

Aandelen

€142.500 / €150.000

Symbid

Converteerbare lening

€133.400 / €290.000

Symbid

Lening - 6,50%

€183.000 / €300.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,00%

€400.000 / €500.000

Lendahand

Lening - 6,25%

€265.040 / €331.300

Lendahand