OPC NK

EU-verordening crowdfunding

Bestaande crowdfundingpartijen in Nederland moeten per 10 november 2022 beschikken over een vergunning om hun crowdfundingdienstverlening te kunnen voortzetten. Deze vergunning kan worden aangevraagd bij de AFM.

Een EU-verordening heeft rechtstreekse werking en zal niet hoeven te worden geïmplementeerd in Nederlandse wetgeving. De CSPR streeft maximale harmonisatie na. Op deze manier wordt zoveel mogelijk gewaarborgd dat in alle EU-landen dezelfde regels gelden voor crowdfundingdienstverleners.

Een aantal punten in de verordening zal door ESMA nog verder worden uitgewerkt, in zogeheten Regulatory Technical Standards (RTS). Voorbeelden hiervan zijn regels rondom het klachtenreglement, het business continuity plan, de belangenverstrengelingregeling, de vergunningaanvraag en de toelatingskennistest voor niet-ervaren beleggers. ESMA zal deze RTS naar verwachting voor april 2021 ter consultatie voorleggen aan het publiek.

Meer informatie

De AFM zal updates plaatsen over ontwikkelingen met betrekking tot de crowdfundingverordening. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Ondernemersloket. Het Ondernemersloket is bereikbaar via e-mail. U kunt een bericht sturen naar ondernemersloket@afm.nl.

Crowdfundingsdiensten

Onder een crowdfundingsdienst wordt verstaan het matchen van een financieringsbehoefte van een MKB-projecteigenaar met de wil om deze financiering te verstrekken van de crowd. Dit kan door middel van het faciliteren van het verstrekken van leningen of het uitgeven van effecten. Bij effecten gaat het om ontvangst en doorgifte van orders bij (het uitgeven van) effecten en de plaatsing daarvan zonder plaatsingsgarantie. Een crowdfundingproject bedraagt maximaal 5 miljoen euro berekend over 12 maanden.

Bij het faciliteren van het verstrekken van leningen bestaat de mogelijkheid voor de crowdfunder om tevens portfolio management met betrekking tot de leningen aan te bieden aan de belegger. Dit kan bij de vergunningaanvraag worden aangegeven of op een later moment. De crowdfundingdienstverlener dient hier de juiste kennis en processen voor te hebben.

Onder crowdfundingdiensten valt expliciet niet het voorzien in een financieringsbehoefte van consumenten.

Vergunning

Voor zowel het aanbieden van financiële instrumenten als het aanbieden van leningen via een platform is een vergunning vereist. Voor het verlenen van de vergunning worden een aantal zaken getoetst zoals de betrouwbaarheid en geschiktheid van de bestuurder(s), het eigen vermogen, de belangenverstrengelingregeling, de klachtenregeling en de instapkennistest voor niet-ervaren beleggers. Ook zal de bedrijfsvoering worden getoetst op de transparantie-eisen ten aanzien van de belegger en op het beoogde zorgvuldigheidsniveau ten aanzien van de projecteigenaar. Ook zal de crowdfundingdienstverlener regelingen treffen en handhaven om ervoor te zorgen dat betalingen lopen door middel van betaaldienstverleners.

Op basis van de vergunning kan de crowdfunder zijn diensten ook in de andere EU-lidstaten aanbieden.

Beleggersbescherming

Een belangrijke reden voor de totstandkoming van de verordening is uniforme beleggersbescherming in de EU-lidstaten. Zo wordt zoveel mogelijk gewaarborgd dat de belegger die in een crowdfundingproject wil investeren weet wat het project inhoudt, wat de vooruitzichten zijn en welke risico’s zijn verbonden aan het specifieke project. Zo dient voor ieder project een gestandaardiseerd ‘blad met essentiële beleggingsinformatie’ te worden geschreven. Op basis van deze informatie zal de belegger een gewogen beleggingsbeslissing kunnen nemen.

Ook zullen niet-ervaren beleggers een toelatingskennistest inclusief een simulatie van het potentiële verlies dat gedragen kan worden door de niet-ervaren belegger bij de aanmelding doen bij aanmelding bij de crowdfundingdienstverlener. Op basis hiervan kan de crowdfundingdienstverlener een advies geven of het beleggen in crowdfundingprojecten met de daarbij behorende risico’s voldoende wordt begrepen door, en dus geschikt is voor, de niet-ervaren belegger.

Ten aanzien van de projecteigenaar wordt van de crowdfundingdienstverlener verwacht dat hij het kaf van het koren scheidt. Zo zal de crowdfundingdienstverlener bijvoorbeeld nagaan of de projecteigenaar een strafblad heeft.

Bron: AFM.nl

Bron: AFM

Gerelateerde berichten