Zelf geld lenen via crowdfunding?
  

Logo

Crowdfundmarkt

  • Vind en vergelijk alle crowdfundingprojecten
  • Projecten met financieel rendement van AFM-geregistreerde platformen
Spaarder bezorgd over negatieve spaarrente
16 september 2019 article-image

81 procent spaarders maakt zich zorgen over negatieve spaarrente. Twee op drie haalt bij negatieve spaarrente spaargeld van de bank. De overgrote meerderheid van de Nederlandse spaarders maakt zich grote zorgen over de gevolgen van een mogelijke negatieve spaarrente. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van October onder 1.011 Nederlanders met ten minste 2.500 euro spaargeld. Van alle ondervraagden geeft 64 procent aan zijn spaargeld van de bank te halen in het geval van een negatieve rente. Hoe kleiner de spaarpot, des te groter de kans dat dit geld wordt opgenomen. Zo zegt 71 procent van de ondervraagden met maximaal tienduizend euro spaargeld, dit van de bank te halen wanneer deze een negatieve spaarrente introduceert. Onder respondenten met meer dan vijftigduizend euro spaargeld bedraagt dit nog steeds 52 procent. “Deze cijfers tonen de omvang van de problematiek”, zegt Luuc Mannaerts, CEO van October Nederland. “Als gevolg hiervan zien we dat maar liefst 87% van de ondervraagden vraagt om overheidsingrijpen. Als mogelijke eerste stap kan de overheid een duidelijke grens stellen waaronder geen negatieve rente aan de consument in rekening kan worden gebracht.”

Alternatieven

In het geval van een negatieve spaarrente heeft een groot deel van de ondervraagden een duidelijk plan. Zo zegt 39 procent hun spaargeld het liefst thuis te bewaren. 32 procent zegt het vrijgekomen kapitaal te gaan besteden aan acties die lastenverlaging opleveren, zoals aflossen op de hypotheek of het aanbrengen van isolatie- en/of zonnepanelen. Een kwart van de ondervraagden gaat bij een negatieve spaarrente meer (spaar)geld beleggen in aandelen. Mannaerts: “Uit ons onderzoek blijkt dat de meeste Nederlandse spaarders goed op de hoogte zijn van de eventuele gevolgen van een negatieve spaarrente (82 procent). Om te voorkomen dat je spaargeld verdampt, is het daarom ook belangrijk om te weten welke andere manieren er zijn om rendement te realiseren op spaargeld. Daarbij is het van belang om bewust te zijn van de risico’s.”

Geen keus

Maar liefst 60% van de ondervraagden geeft aan dat de rente via de bank op dit moment de enige manier is waarop zij rendement op hun spaargeld ontvangen. Ook hier geldt; minder spaargeld – minder keuze. Zo kiest 69 procent van de ondervraagden met maximaal tienduizend euro spaargeld ervoor om dit op de bank te zetten. Voor de ondervraagden met meer dan vijftigduizend euro spaargeld ligt dit percentage op slechts 39 procent. Mannaerts: “De meeste mensen met een kleine spaarpot gebruiken hun spaargeld voornamelijk voor onvoorziene omstandigheden. Zij hebben daarom ten alle tijden toegang tot hun spaargeld nodig, waardoor beleggen en investeren geen optie is. De discussie rondom ingrijpen door de overheid, dient in dat licht te worden geplaatst”. Bron: October.eu
Ondernemer?
Crowdfundscout geeft u binnen één minuut advies over welk crowdfundingplatform het beste past bij uw financieringsaanvraag.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.

Erkend MKB Financier- keurmerk bevestigt professionalisering financieringsmarkt
11 september 2019 article-image

Om kwaliteit, professionaliteit en transparantie in de mkb financieringsmarkt te bevorderen, komt Stichting MKB Financiering met het keurmerk Erkend MKB Financier. Dit keurmerk ontvangt een mkb financier bij het voldoen aan de belangrijkste eisen op het gebied van verantwoord en passend financieren van mkb ondernemers en ZZP’ers. Stichting MKB Financiering heeft vandaag de eerste 11 financiers bekend gemaakt die het keurmerk hebben ontvangen. Ronald Kleverlaan, voorzitter Stichting MKB Financiering: “Deze organisaties onderscheiden zich in de mkb financieringsmarkt en bieden een financieringsoplossing van kwaliteit, geleverd door een professionele organisatie en met transparante voorwaarden en tarieven. Hiermee leveren zij toegevoegde waarde voor het mkb. Het keurmerk biedt houvast voor ondernemers en adviseurs op zoek naar een betrouwbare financier.” Via microkrediet, crowdfunding, leasing, direct lending en factoring komt er steeds meer financiering beschikbaar voor het mkb. Voor ondernemers en adviseurs is het echter lastig om inzicht te krijgen in de kwaliteit en professionaliteit van deze aanbieders. Stichting MKB Financiering (SMF) heeft om die reden het initiatief genomen om in overleg met ondernemersnetwerken, toezichthouders, banken en non-bancaire financiers een gedragscode op te stellen voor verantwoord en passend financieren. Deze Gedragscode MKB Financiers is op 3 april gepubliceerd, waarna de eerste financiers zich hebben gemeld voor een onafhankelijke audit. Financiers die voldoen aan de gedragscode en de audit positief afronden, ontvangen het keurmerk Erkend MKB Financier.

11 financiers ontvangen keurmerk

De afgelopen maanden is bij de eerste groep mkb financiers getoetst of zij voldoen aan de eisen in de gedragscode. De audit is uitgevoerd door Jaap Koelewijn als onafhankelijk expert en bestuurslid van SMF. Jaap Koelewijn, deeltijd hoogleraar Corporate Finance aan Nyenrode en bestuurder Governance SMF die de audit heeft uitgevoerd: “Tijdens de uitgevoerde audits heb ik niet alleen gelet op de kwaliteit van de formele processen, maar ook op de intrinsieke motivatie om verantwoord te financieren. Ik was positief verrast over deze eerste groep van financiers die goed kijken naar de juiste manier om financiering in de financieringsmix op te nemen voor het mkb.” Tijdens de audit zijn de financiers onder andere getoetst op gehanteerde maximale rentetarieven, actieve transparantie over kosten en vergoedingen die betaald worden aan adviseurs, niet misleidende communicatie, passend en verantwoord financieren en het vragen van passende zekerheden. Uiteindelijk ontvangen 11 organisaties als eerste het keurmerk. Dit zijn Boozt24, Collin Crowdfund, Dynamic Credit, Fiduciam, FundIQ, Geldvoorelkaar, NPEX, October, Qredits, Spotcap en Voldaan. Jaarlijks wordt gecontroleerd of de financiers nog voldoen aan de eisen van het keurmerk. Het bestuur van SMF zal toezien op naleving van de uitgangspunten. Op basis van ontwikkelingen in de markt kunnen de voorwaarden voor de gedragscode en bijbehorend keurmerk verder worden aangescherpt.

Onafhankelijk klachtenloket, transparantie en verantwoord communiceren

Alle mkb financiers die het keurmerk ontvangen, hebben zich ook aangesloten bij Kifid, het onafhankelijk klachtenloket voor klachten over financiële dienstverleners. Dit is een voorwaarde om het keurmerk te kunnen ontvangen. Via het klachtenloket kunnen ondernemers op een laagdrempelige manier een klacht indienen over een financier. Bron: Stichtingmkbfinanciering.nl
Ondernemer?
Crowdfundscout geeft u binnen één minuut advies over welk crowdfundingplatform het beste past bij uw financieringsaanvraag.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.

Nonchalance minister Hoekstra schaadt Nederlandse crowdfunding
6 september 2019 article-image

Net in de vakantie kopt het FD op 17 juli jl. “Minister Hoekstra vindt wetgeving omtrent crowdfunding niet nodig”. De argumentatie wordt gegeven in een brief aan de Tweede Kamer. Er komt ergens in 2020 Europese wetgeving aan voor een Europese vergunning. Pas als blijkt dat de Europese wetgeving niet voldoet “zal worden bezien of het mogelijk en zinvol is om aanvullende nationale regels ….. op te stellen.” Het is een vals argument en dit getreuzel is schadelijk voor Nederlandse platforms.

Het gaat nu om de knikkers

Nederland doet het goed qua crowdfunding. In het eerste halfjaar 2019 is er 200 miljoen opgehaald via de crowd, voornamelijk voor leningen aan het kleinbedrijf. Sinds de introductie van crowdfunding staat de teller nu boven de een miljard euro. Ook in Europa is Nederland één van de koplopers. Alleen in Engeland, Frankrijk en Duitsland wordt meer opgehaald. Nog steeds zijn Nederlandse banken niet scheutig met het financieren van het mkb. De lijn is structureel dalende bij kredieten onder de 1 miljoen. De facto wordt crowdfunding steeds belangrijker om het mkb te financieren. Het gaat nu om de knikkers. In de financiële wereld is dan goede regelgeving en toezicht nodig. Om investeerders en ondernemers te beschermen. Grote Nederlandse verzekeraars en het Europees Investment Fonds steken honderden miljoenen in Engelse, Franse en Duitse platforms als investeerder of garantieverstrekker. In Nederland gebeurt dat nauwelijks, mede omdat de regelgeving beneden peil is.

Partijen en toezichthouder vragen om wetgeving

Door vele partijen wordt sinds 2017 aangedrongen op betere wetgeving en vergunningsplicht. Niet alleen door de brancheorganisatie Nederland Crowdfunding, Stichting MKB Financiering, maar inmiddels ook door de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM). Helaas, in Nederland hebben platforms geen vergunning nodig. Zij kunnen gewoon met een ontheffing werken, ook als er dadelijk Europese wetgeving is. Maar liefst 8 van de 13 grootste platforms in Nederland - 25 miljoen of meer opgehaald - werken met deze ontheffing. Daarbij vindt een toetsing vooraf plaats van de bekwaamheid van de bestuurders en het business model. Een korte investeringstoets voor investeerder is verplicht en een limiet aan het geïnvesteerde totaal bedrag voor particulieren geldt eveneens. Tot slot krijgen platforms met ontheffing een vriendelijk verzoek van de AFM om informatieverstrekking elk half jaar. Meer kan de AFM niet doen. Men is sterk afhankelijk van de medewerking van platforms. Bij een ontheffing is geen doorlopend toezicht mogelijk.

EU-wetgeving geldt niet voor nationale spelers

De Europese wetgeving voor Crowdfunding Service Providers (ECSP) biedt geen soelaas. Al eerder berichtte het FD dat Europese regelgeving lauw wordt ontvangen. Het is een poging van de EU om platforms in één keer toegang tot de gehele EU te geven. Nationaal opererende platforms vallen er niet onder. Hoewel ECSP een hele verbetering is ten opzichte van de Nederlandse ontheffing, worden de kool en de geit gespaard. Er is in het Europese wetsvoorstel (vrijwel) niets te vinden over minimale eisen aan een risicoanalyse van financieringsaanvragen, de zorgplicht richting ondernemers, een vergoeding - waarbij belangen van investeerders en platform parallel lopen - de wijze van rapportage van betalingsachterstanden, inzicht en berekening van het (individuele) nettorendement. Er wordt met geen woord gerept over de eisen en procedures bij het omvallen van platforms en hun publieke (financiële) jaarverslagen. Het voorkomen van belangenverstrengeling wordt wel meermaals genoemd, maar aandeelhouders met een stemrecht van 20% of minder mogen hun eigen proposities plaatsen op het platform. De slager keurt dan het eigen vlees. Iets waar een partij als Duurzaaminvesteren.nl zich al jaren schuldig aan maakt met proposities van eigen aandeelhouders Greenchoice en Yard Energy. Hoewel er talloze amendementen en verbeteringsvoorstellen zijn ingediend, waaronder het optrekken van het maximaal bedrag van 1 miljoen naar 8 miljoen euro, zal de Europese wetgeving niet het gewenste kwaliteitsstempel zijn. Het verplicht platforms tot niets als zij nationaal opereren of liever voor nationale wetgeving kiezen. En daarbij is de wetgeving van landen als Engeland, Duitsland, Frankrijk steviger. Dat geeft investeerders meer houvast en vertrouwen.

Doorpakken en vooruitkijken

Met het getreuzel van het departement van Financiën, worden Nederlandse platforms op achterstand gezet. Investeerders en garantieverstrekkers zullen Nederland blijven mijden zonder degelijke vergunningen en toezicht. Ook tal van buitenlandse toetreders maken dankbaar gebruik van het slappe ontheffingsbeleid in Nederland. In hun eigen land moeten zij aan strenge regelgeving voldoen. Schrap daarom zo snel mogelijk de ontheffing voor grotere platforms, maak crowdfunding voor ondernemersfinanciering vergunningsplichtig. Ga nu al aan de slag met het Europese kader als richtsnoer en vul dit flink aan voor nationaal opererende platforms. De strengere eisen die de Financial Conduct Authority (FCA) nu doorvoert in het VK, crowfundingskampioen in Europa, beveel ik aan. Daarmee wordt de branche en de groei van Nederlandse platforms toekomstbestendig. En worden investeerders en ondernemers beter beschermd. Bron: Lex van Teeffelen
Ondernemer?
Crowdfundscout geeft u binnen één minuut advies over welk crowdfundingplatform het beste past bij uw financieringsaanvraag.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.

Nieuwe mijlpaal voor crowdfundingplatform
6 september 2019 article-image

Horeca Crowdfunding Nederland financiert ruim € 25 miljoen in vijf jaar tijd. Het jubileumjaar van Horeca Crowdfunding Nederland wordt gekenmerkt door een nieuwe mijlpaal. Het succesvolle platform investeerde in de afgelopen vijf jaar maar liefst € 25 miljoen in horecaondernemingen door het hele land. Daarmee zijn zo’n 140 zaken begunstigd. Nog altijd is het platform groeiende, zowel in investeerders als in aanvragers. Het succes is onder meer te danken aan de groeiende naamsbekendheid, aldus managing partner Keimpe Tuinenga. Horeca Crowdfunding Nederland hanteert een strenge selectieprocedure om het risico voor zowel ondernemer als investeerder te minimaliseren. Jaarlijks krijgt het bedrijf zo’n driehonderd aanvragen binnen. Voor meer informatie: horecacrowdfunding.nl.

Een groeiend aantal investeerders

De mijlpaal van € 25 miljoen is mede te danken aan het groeiend aantal investeerders dat het platform weet te interesseren. Het gunstige rendement van gemiddeld 6,27% en de selectieprocedure van Horeca Crowdfunding Nederland geven vertrouwen. Keimpe Tuinenga (Managing Partner) is trots op deze werkwijze: “Onderdeel van de succesformule is dat we echt in gesprek gaan met de ondernemer en meedenken over het concept en de financiële gezondheid van het bedrijf. Op deze manier beperken we het risico voor ondernemers maar ook voor investeerders. We hebben dan ook gezien dat we er in het afgelopen jaar zeker 1000 investeerders bij hebben gekregen.” In totaal hebben ruim 5.000 investeerders hebben zich de afgelopen jaren aangesloten bij Horeca Crowdfunding Nederland.

Waardevolle kans voor ondernemers

Gepassioneerde ondernemers met een nieuw horecaconcept kunnen bij Horeca Crowdfunding Nederland een aanvraag indienen. De laatste jaren wordt er steeds vaker een financieringsverzoek aangemeld. Ook René Bogaart van de BIG Horecagroep meldde zich bij het platform aan. Hij zocht investeerders voor een bedrag van 1 miljoen euro om zijn concept Pavarotti uit te breiden naar Leiden. De samenwerking met het platform is positief bevallen: “Mede dankzij de hulp van Horeca Crowdfunding kon ik mijn derde Pavarotti restaurant beginnen. Dat was mij nooit gelukt zonder hun persoonlijke betrokkenheid en de investeerders via het platform.”, aldus Bogaart.

Horeca Crowdfunding Nederland in cijfers

Aantal investeerders: 5.435 Totaal geïnvesteerd bedrag: € 25.047.500 Aantal projecten in totaal gefinancierd:140 Gemiddeld netto-rendement: 6,27% Aantal aanvragen per jaar: 300 Aantal positieve beoordelingen: 8%

Horeca Crowdfunding

Horeca Crowdfunding is het enige platform in Nederland dat zich uitsluiten richt op het financieren van horecaondernemingen. Deze focus en de aanwezige kennis en expertise vergroot de kans op succes. Het platform bemiddelt tussen investeerders en ondernemers. Investeren is al mogelijk vanaf € 250. Horeca Crowdfunding heeft een AFM-ontheffing en maakt deel uit van de branchevereniging Nederland Crowdfunding. Bron: Entreemagazine.nl
Ondernemer?
Crowdfundscout geeft u binnen één minuut advies over welk crowdfundingplatform het beste past bij uw financieringsaanvraag.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.

  • Crowdfundmarkt in de Telegraaf
  • Crowdfundmarkt op Emerce
  • Crowdfundmarkt in het FD
  • Crowdfundmarkt in het NRC
  • Crowdfundmarkt op Sprout