Logo

Crowdfundmarkt

 • Vind en vergelijk alle crowdfundingprojecten
 • Projecten met financieel rendement van AFM-geregistreerde platformen
Unieke Facebook actie Crowdfundpanel
17 augustus 2017 article-image

Via Facebook biedt Crowdfundmarkt investeerders een aantrekkelijke korting Ontvang 50% korting op een onbeperkte portefeuille op Crowdfundpanel.

Opinie Lex van Teeffelen over wet- en regelgeving crowdfunding
14 augustus 2017 article-image

Nieuw vergunningstelsel noodzakelijk voor volumegroei crowdfunding De meeste crowdfundingsplatforms in Nederland onttrekken zich aan het doorlopende financiële toezicht van de AFM met hun ontheffing voor opvorderbare middelen. In deze blog pleit ik voor een volwaardige vergunning voor platforms die bemiddelen in alle vormen van vreemd en eigen vermogen financiering. Alleen zo ontstaat de transparantie die de branche nu ontbeert. Recent heeft Nederland Crowdfunding - de brancheorganisatie - de gedragscode aangescherpt. Zij wil dat crowdfundingplatforms periodiek inzicht geven in vooraf gedefinieerde betalingsachterstanden en defaults. Houden de 10 aangesloten platforms van Nederland Crowdfunding zich aan die gedragscode? Is de gedragscode afdoende? En rapporteren aangesloten platforms beter dan niet aangesloten platforms?

De 10 platforms van Nederland Crowdfunding

Bij 40% van de aangesloten platforms zijn de fact & figures gedateerd. Waar het vooral aan schort zijn drie punten, die niet verplicht zijn volgens de branchecode. Bij 50% van de platforms ontbreekt een (correct) nettorendement. Zo vergeet Horeca Crowdfund de kosten van 1% af te trekken. Daarnaast ontbreekt bij 70% van de platforms vitale informatie over handelswijze als het platform failliet gaat. Wat zijn de maatregelen om bestaande verplichtingen af te handelen bij faillissement? Alleen de platforms Collin Crowdfund, Lendahand en VoorDeGroei verstrekken hierover informatie en hebben hun achtervang georganiseerd. Bij 100% ontbreekt elke informatie over de bedrijfsvoering; hoe staat het met de rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit van de platforms zelf? Immers je wilt weten of je met een financieel gezonde partij zaken doet. Het leed is niet te overzien als een platform onderuit gaat. Funders zijn hun administratie/geld kwijt. Ondernemers zullen funders met vorderingen op hun dak krijgen, die zij niet kunnen verifiëren, immers hun funders zijn alleen bekend bij het platform. Een vaste maandelijkse beheersvergoeding voor funders en ondernemers is een manier om voldoende middelen te reserveren. Met dat geld, gestort op de rekening van een derde partij kunnen steeds de lopende zaken worden afgehandeld ook bij een onverhoopt faillissement.

Niet aangesloten platforms

Doen niet-aangesloten platforms het beter? Onderstaand een selectie van 6 bekendere platforms die niet zijn aangesloten. Zij doen het gemiddeld slechter dan de platforms die wel aangesloten zijn bij Nederland Crowdfunding. De positieve uitzonderingen zijn Capital Circle en in iets mindere mate InvestorMatch. Zij geven de nettorendement met recente updates. En Capital Circle heeft ook de achtervang naar behoren geregeld. Geldvoorelkaar geeft wel tijdige updates, maar toont een te hoog rendement van 4,28% per 1 juli 2017. De kosten zijn te laag toegerekend (0,5% i.p.v. 0,9% - 1,5%). Daarnaast vermoed ik dat defaults niet worden genomen, maar alleen de gemiste termijnen worden meegerekend. Een bekende truc om het rendement hoog te houden. Ik kom uit op een nettorendement van 2,46% op basis van 7,79% gemiddelde aangeboden rente minus 0,9% kosten en min 4,43% bad loans [(89 projecten x 60% niet terugbetaald x 90.298 euro gemiddelde projectsom)/108,9M]. Al eerder heb ik de discutabele berekening van Geldvoorelkaar besproken.

Aanpassing wetgeving helpt bij groei

Het mag duidelijk zijn dat platforms zonder enige sancties geen, incourante of niet kloppende nettorendementen kunnen rapporteren. Ook is onduidelijk hoe het staat met de financiële gezondheid van de platforms zelf en de achtervang bij mogelijk faillissement. Dit tekort aan regulering schrikt institutionele partijen af en zorgt daarmee voor onvoldoende volumegroei. Zie ook mijn recente stuk hierover in het Financieel Dagblad. Dat zorgt vervolgens weer voor een wankele financiële basis van de platforms zelf, die met relatief kleine marges en voortdurende ICT investeringen alleen bij grotere volumes kunnen gedijen. Door de wettelijke regulering in Duitsland, België, Frankrijk en Engeland stappen daar wel de institutionele partijen in. Met institutionele partijen en institutionalisering bedoel ik meefinancierende banken, verzekeringen, pensioenfondsen, professionele beleggers, (rijks)overheden, koppeling met borgstellings- en garantiestelsel, taxshelters en fondsen van de Europese Investeringsbank (EIB) op de platforms zelf. De EIB heeft in Engeland en Frankrijk al bedragen ten behoeve van matchfunding beschikbaar gesteld. Daar investeert de EIB mee in crowdfundingsproposities. Engeland, België en Frankrijk kennen garanties en/of taxshelters voor investeringen via crowdfunding. Dat kan alleen bij transparantie, heldere vergunningen en doorlopend toezicht.

De elementen voor een volwaardige vergunning

Naarmate de omvang van de totaal gefinancierde som per platform toeneemt, zullen de eisen toenemen. In eerste instantie denk ik aan 9 elementen:
 • Toetsing van de integriteit en vakbekwaamheid van bestuurders, leidinggevenden en toezichthouders van platforms.
 • Richtlijnen en minimale eisen voor de financiële toetsing van aanvragen van ondernemers.
 • Richtlijnen voor risico-classificatie van leningen, convertibles en aandelen.
 • Zorgplicht van platforms zodat ondernemers passende financiering wordt aangeboden.
 • Richtlijnen voor periodiek financieel beheer van de portfolio, inclusief beheer van verpandingen of zekerheden bij leningen.
 • Richtlijnen voor tussentijdse informatie en ontwikkeling, waaronder de waarden van aandelen bij equity.
 • Eisen aan de nettorendementsberekeningen (per risicocategorie) en definiëring en de berekening van defaults bij leningen.
 • De verplichting achtervang en toegang tot de administratie van een onafhankelijke derde, zodat bij faillissement van het platform alle lopende verplichtingen kunnen worden afgehandeld. Daarvoor zullen reserveringen in de vorm van beheerskosten voor funders en ondernemers waarschijnlijk noodzakelijk zijn.
 • Periodieke openbare informatie over de financiële prestaties van de platforms zelf.
Met een goed vergunningsstelsel kan ook de vreemde richtlijn vervallen dat maximaal 10% van het vrije vermogen mag worden besteed aan crowdfunding. Dat is een noodverband bij gebrek aan een goed werkend vergunningstelsel. Mogelijk moet er aan nog meer zaken worden gedacht. Of zijn er slimmere manieren om de transparantie van crowdfundingsplatforms te garanderen voor alle betrokken partijen. Ik nodig een ieder uit om aanvullingen of suggesties te geven. Lex van Teeffelen is Professor of Finance and Firm Acquisition aan de Hogeschool Utrecht. https://www.linkedin.com/pulse/nieuw-vergunningstelsel-noodzakelijk-voor-volumegroei-van-teeffelen?published=t Wilt u investeren via crowdfunding? Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen.

Zoveel rendement krijgt u met crowdfunding
10 augustus 2017 article-image

Crowdfunding rendement: theorie en praktijk Onlangs publiceerde Crowdfundmarkt een artikel over hoe u kunt uitrekenen hoeveel rendement een crowdfundingproject u daadwerkelijk oplevert. Samen met Crowdfundpanel hebben zij een dashboard ontwikkeld waarmee u inzicht kunt krijgen in uw werkelijke rendement. Op het dashboard kan een totale investeringsportefeuille worden samengebracht, ongeacht het project, platform of vorm van crowdfunding. Met het dashboard kunnen allerlei grafische overzichten worden gemaakt, die u in het artikel van Crowdfundmarkt verder kunt bekijken. Hieronder een kort overzicht van de zaken die van invloed zijn op uw rendement.

Drie vormen van crowdfunding

Er zijn in principe drie vormen van crowdfunding: leningen, aandelen en converteerbare leningen. Deze vormen van crowdfunding met financieel rendement worden ook wel crowdfinance genoemd. Dit zijn de belangrijkste kenmerken. Crowdfundig via leningen
 • Rendement met een vaste rente en aflossing van de lening en vooraf bepaalde looptijd.
 • Periodieke rente over het nog openstaande leningsbedrag.
 • Na de laatste aflossing is de lening volledig afgelost.
Crowdfunding via aandelen
 • Rendement bepaald door de uitbetaling van dividend en/of de waarde bij verkoop van de aandelen.
 • U wordt aandeelhouder van een bedrijf of project.
 • Bij verkoop aandelen tevens een deel van investering terug plus eventuele meerwaarde.
Crowdfunding via converteerbare leningen
 • Combinatie van leningen en aandelen.
 • Lening met een vaste looptijd en een vaste rente.
 • Daarna kan de lening met een, vooraf vastgelegde, korting worden omgezet in aandelen in het bedrijf of project, of niet.
In Nederland is crowdfunding via leningen veruit het populairst: meer dan 90% van het aantal projecten gaat via deze vorm. Daarom wordt hier dieper op ingegaan.

Het belang van leningsvoorwaarden

Zodra u investeert in een crowdfundinglening worden een aantal zaken vastgelegd in de leningsvoorwaarden. Al deze zaken zijn van invloed op de uiteindelijke som van alle uitbetalingen.
 • Rente
 • Looptijd
 • Aflossingsvorm (lineair, annuïteir of obligatie)
 • Inleg (hoogte en moment)
 • Het aantal uitbetalingen per jaar
 • Kosten van het crowdfundingplatform (hoogte en moment)
 • Voorwaarden bij vervroegde aflossing
 • Voorwaarden bij vertraagde uitbetaling
 • Gestelde zekerheden
Een uitgebreide uitleg per punt inclusief berekeningen staat hier op Crowdfundmarkt.

Belangrijk! Belastingheffing

Indien u als particulier investeert via crowdfunding valt het nog openstaande leningsbedrag per 1 januari bij u in privé box 3. Jaarlijks kunt u over de waarde van deze vordering per 1 januari effectief 1,2% vermogensrendementsheffing (inkomstenbelasting) verschuldigd zijn. De ontvangen rente en de aflossingen zijn als zodanig niet belast in box 3. Uw netto-vermogen na ontvangen rente en aflossing wordt jaarlijks uiteraard wel in de vermogensrendementsheffing betrokken. Een verlies op uw investering is niet aftrekbaar; er wordt enkel een lagere waarde in box 3 belast. Als de vordering later in waarde daalt kunt u in box 3 geen belasting over eerdere jaren terugkrijgen. Het kan dus zijn dat u belasting betaalt over een belegging die uiteindelijk maar gedeeltelijk uitbetaald wordt. Lees hier het volledige artikel. De redactie van participaties.nl bestaat uit verschillende journalisten. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. https://www.participaties.nl/Column/269434/Zoveel-rendement-krijgt-u-met-crowdfunding.aspx Wilt u investeren via crowdfunding? Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen.

Opinie Peter Verhaar over regulering crowdfunding
6 augustus 2017 article-image

Crowdfunding hoort thuis op een door de AFM gereguleerde beurs Recent heeft de AFM aangekondigd de regels voor crowdfunding aan te scherpen. Als bestuurder van een crowdfundingplatform én actief belegger in bedrijfsleningen juich ik dit toe. Crowdfunding is risicovol beleggen en de platformen doen veel te weinig om consumenten te beschermen. Met name de informatievoorziening over de aangeboden zekerheden en de credit rating van geldvragers laat echt te wensen over. Zie hiervoor ook het opiniestuk van Van Teeffelen in FD van 17 juli. Helaas is de AFM niet ingegaan op een structurele weeffout bij crowdfunding. Crowdfunding is kapitaalmarktfinanciering. Dat maakt het tot een aantrekkelijk alternatief voor bancaire financiering. Op de kapitaalmarkt zijn drie actoren actief: het platform (de beurs), de broker (namens de belegger) en de investmentbank (namens de geldvragers). Op een gereguleerde beurs is er door de regelgever een scherpe afbakening gemaakt tussen deze drie partijen, zodat er geen belangenconflicten kunnen ontstaan. De crowdfundingplatformen vallen niet onder deze regels en spelen alle drie de rollen. In de praktijk betekent dit dat de zorgplicht, die een platform als broker heeft naar haar beleggers, niet wordt nagekomen. Het verdienmodel verergert deze situatie. Er wordt upfront, eenmalig geld verdiend (als investmentbank) en als het misgaat zijn er onvoldoende middelen om de belangen van de beleggers te waarborgen. Het platform kan zijn rol als objectieve marktmeester niet vervullen. Mijn voorstel is dat crowdfundingleningen worden genoteerd aan een door de AFM gereguleerde beurs. De huidige platformen moeten dan een keuze maken voor wie zij willen optreden. Het maakt ook de weg vrij voor traditionele brokers als Binck en De Giro om dit soort ‘alternatieve’ beleggingen te faciliteren. Peter Verhaar is mede-oprichter Alex Beleggersbank en bestuurder van Monefy. https://fd.nl/opinie/1212078/crowdfunding-hoort-thuis-op-een-door-de-afm-gereguleerde-beurs Wilt u investeren via crowdfunding? Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen.

 • Crowdfundmarkt in de Telegraaf
 • Crowdfundmarkt op Emerce
 • Crowdfundmarkt in het FD
 • Crowdfundmarkt in het NRC
 • Crowdfundmarkt op Sprout