Hulp nodig bij uw zakelijke financiering?
  

Logo

Dalend rendement crowdfunding 2019 image
Details

Dalend rendement crowdfunding 2019

Het is zonneklaar dat de nettorendementen bij bedrijfsleningen door crowdfunding afnemen. Drie kwartalen op rij is het gemiddelde rendement aan het dalen. Dat is niet alleen zichtbaar bij een gratis account via Crowdfundmarkt. Maar ook bij de grotere platforms Geldvoorelkaar, Collin Crowdfund en Lendahand. Hun huidige nettorendementen zijn resp. gezakt tot 4,1%, 3,72% en 2,12%. FundingCircle kan het beloofde nettorendement alleen op peil houden door de gemiddelde gevraagde rente te verhogen tot inmiddels bijna 12%.

Zijn dalende rendementen erg?

Nee, dat is niet erg, zolang je dat maar vooraf aangeeft. Immers bij de bank krijg je nagenoeg geen rente. Het vertrouwen van mensen die investeren in crowdfunding wordt wel geschaad als platforms historische cijfers blijven geven. Er zijn vier ontwikkelingen die zorgen voor structureel dalende nettorendementen.

1. Sterke onderlinge concurrentie

De platforms zullen niet zomaar hun rentes optrekken bij een verhoogd risico, vanwege de stevige concurrentie onderling. Er zijn steeds meer buitenlandse toetreders in Nederland, waardoor de gevraagde rentes, de tarifering en marges onder druk staan.

2. Kwalitatief slechter aanbod

Proposities met een hoog risicoprofiel wijken uit naar crowdfunding. Dat wordt niet alleen bevestigd door de grootste onafhankelijke financieringsketen in Nederland, het is goed te zien in het aanbod van proposities de laatste maanden. Een steekproef van de 10 laatste proposities* bij Collin Crowdfund (peildatum 05-05-2019) laat zien dat een ruim voldoende als eind- of deeloordeel bij de risico-analyse zeldzaam is. Het eindoordeel blijft in alle gevallen hangen op een voldoende. Bij 30% van de proposities bleek de solvabiliteit als matig beoordeeld. Dat betekent dat een kleine tegenvaller kan leiden tot een technisch faillissement van de onderneming (negatief eigen vermogen). Ook het aantal herfinancieringen neemt toe. Kijk naar deze voorbeeldproposities op Geldvoorelkaar, Collin, Kapitaalopmaat. Gedeeltelijke herfinanciering worden mooi verpakt als werk- of groeikapitaal. Of als vastgoedfinanciering. Erger is het als financieringen van het eigen platform worden geherfinancierd. Daarmee wordt mogelijk verhuld dat de onderneming niet in staat is aan de financiële verplichtingen te voldoen. Dit zal zeker een rol gaan spelen bij de toenemende vastgoedfinancieringen - goed voor 20% van de financieringsomvang over alle platforms - waarbij slechts een deel van de kredietsom behoeft te worden afgelost. Een groot deel wordt einde looptijd geherfinancierd. Een gevaarlijke ontwikkeling. Dit kan leiden tot overcreditering en/of automatische default tegen het einde van de looptijd bij veel te hoge Loan to Values van 90% tot 100%.

3. Meer faillissementen te verwachten

Het aantal faillissementen in het mkb is weer stijgende. Kijk goed naar de sector waar u in investeert. Horeca, Autoretail, Bouw, Technologie en Zakelijke dienstverlening zijn gevoeliger voor faillissementen. De voorspellingen leest u in dit nieuwe en gedetailleerde ABN-Amro rapport.

4. Vervroegde aflossingen en niet geregistreerde betalingsproblemen

Goed lopende ondernemingen lossen met een laag of geen renteboetebeding hun leningen vervroegd af. Meestal binnen één tot twee jaar bij een vijfjarige looptijd. Daar staat een veelvoud van ondernemingen tegenover die uitstel van betaling aanvraagt of niet aan hun verplichtingen kunnen voldoet. Zo wordt een nettorendementsverwachting van 4% - 6% uiterst onwaarschijnlijk. Een aantal platforms neemt de defaults niet of maar ten dele op in de (persoonlijke) rendementscijfers. Het is zoeken om dit te achterhalen. Om niet te spreken van de platforms die geen enkel rendementsoverzicht geven: DuurzaamInvesteren, Oneplanetcrowd en Crowdaboutnow. Daarmee zijn de gerapporteerde defaults in de statistieken van alle platforms gezamenlijk zeer waarschijnlijk een onderschatting van het werkelijke defaultpercentage. Goed extern toezicht ontbreekt in het geheel.

De remedie: meer transparantie en controle

De platforms zullen of hun maximale rentepercentages moeten oprekken naar 12% - 15%. Dat is niet te verwachten gezien de sterke onderlinge concurrentie. Of de grotere platforms zullen duidelijker moeten communiceren dat de rendementen zullen dalen naar een range van 2,0% - 3,5%. Ook dat voorzie ik niet. Daarom is er vergunningsplicht, toezicht en vooral controle nodig. Dat het anders moet, bewijst de UK. De aanscherpingen in regulering van de Financial Conduct Authority is een teken aan de wand. De Nederlandse wetgever en toezichthouders treuzelen te lang. Het is ook de brancheorganisatie Nederland Crowdfunding en individuele platforms aan te rekenen. Zij kunnen op eigen kracht hun transparantie vergroten, maar voelen te weinig druk. Geef reële en toetsbare prognoses af van de nettorendementen en vergeet de historische rendementen. Zorg voor duidelijke persoonlijke en platformoverzichten van het nettorendement, waarin alle defaults volledig worden meegenomen. Wellicht de belangrijkste overweging zijn de funders zelf. Die zullen gefrustreerd raken over de ontbrekende transparantie als de rendementen lager uitvallen dan verwacht. Funders wijken dan uit naar buitenlandse platforms. Goed gereguleerde platforms te over in de UK, Frankrijk, Baltische en Scandinavische landen. * Hierbij zijn Collin Direct proposities buiten beschouwing gelaten Disclaimer Deze publicatie is geen investeringsadvies. Individuele portfolio's van funders kunnen sterk variëren in rendement en bad loans over de platforms heen. De auteur heeft in alle genoemde platforms een leningsportfolio opgebouwd, met uitzondering van DuurzaamInvesteren. Dit platform kent teveel ondeugden. In de platforms Lendahand en Oneplanetcrowd heeft hij een kleine crowdinvestering gedaan in het eigen vermogen (certificaten of converteerbare lening). Was het mogelijk geweest dan had hij ook in de andere platforms bescheiden geïnvesteerd. Al was maar het om beter geïnformeerd te zijn over de bedrijfsresultaten die platforms zelf realiseren. Ook daar schort het aan in de transparantie in Nederland. Bron: LinkedIn
Ondernemer?
Financieringvinden.nl vindt de meest geschikte adviseur voor uw financiering.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.


Lening - 8,00%

€0 / €140.000

Horecacrowdfunding

Lening - 6,50%

€344.214 / €435.714

Kapitaalopmaat

Lening - 5,00%

€312.000 / €390.000

Geldvoorelkaar

Lening - 3,00%

€21.240 / €26.550

Lendahand

Lening - 5,00%

€89.652 / €298.841

Kapitaalopmaat

Lening - 3,00%

€320.000 / €400.000

Lendahand